DSKP Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4

Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4

4
DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4
Download PDF DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4 merupakan satu set panduan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyelaraskan pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Jasmani bagi murid-murid tahun 4. DSKP ini penting dalam menyusun kurikulum dan aktiviti-aktiviti dalam subjek ini.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4?

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4 adalah dokumen rasmi yang mengandungi panduan dan garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Jasmani pada peringkat tahun 4 dalam sistem pendidikan Malaysia. Dokumen ini merangkumi:

 • Objektif Pembelajaran: Menetapkan matlamat dan objektif yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam subjek ini.
 • Isi Kandungan: Menyatakan topik-topik atau unit-unit pembelajaran yang perlu disampaikan kepada murid-murid.
 • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan contoh-contoh aktiviti yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran.
 • Penilaian: Menyediakan panduan untuk menilai pencapaian murid-murid dalam subjek ini.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Menyediakan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 • Memastikan penyampaian kurikulum yang seimbang dan menyeluruh dalam subjek Pendidikan Jasmani.
 • Menetapkan standard yang jelas untuk penilaian pencapaian murid dalam subjek ini.
 • Memastikan keseragaman dalam pengajaran dan pembelajaran di seluruh sekolah Malaysia.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 4 boleh dimuat turun dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen ini disediakan dalam format PDF untuk kemudahan rujukan guru-guru dan pentadbir pendidikan.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tahun 4

Dalam mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid-murid Tahun 4, terdapat beberapa tujuan penting yang perlu ditekankan. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh bagi perkembangan fizikal, mental, dan sosial murid-murid. Antaranya:

 1. Peningkatan Kecekapan Fizikal: Guru perlu memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran fizikal asas seperti lari, melompat, dan melempar. Ini membantu murid-murid meningkatkan kecergasan fizikal mereka dan menggalakkan gaya hidup aktif.
 2. Pembangunan Keterampilan Sosial: Melalui aktiviti berkumpulan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, murid-murid dapat belajar bekerjasama, berkomunikasi, dan menghormati rakan sebaya. Guru perlu menggalakkan sikap kerjasama dan kesedaran sosial melalui aktiviti-aktiviti seperti permainan berkumpulan atau senaman berpasangan.
 3. Pembangunan Kecenderungan Sukan: Guru perlu membina minat dan kecenderungan murid-murid terhadap sukan dan aktiviti luar yang sihat. Ini melibatkan pendedahan mereka kepada pelbagai jenis sukan dan permainan, serta memupuk semangat kompetitif yang sihat.
 4. Pemerkasaan Diri: Pembelajaran Pendidikan Jasmani juga membantu dalam memperkasa diri murid-murid. Melalui mencapai matlamat peribadi dalam aktiviti fizikal, mereka belajar tentang ketabahan, kecekalan, dan keupayaan untuk mengatasi cabaran.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4

Pengajaran Pendidikan Jasmani kepada murid-murid Tahun 4 memerlukan pendekatan yang bersepadu dan bervariasi untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru:

 1. Demonstrasi: Guru perlu menggunakan demonstrasi untuk memperlihatkan teknik-teknik yang betul dalam melakukan aktiviti fizikal seperti teknik melompat, melempar, atau menjalankan sukan tertentu.
 2. Pembelajaran Berasaskan Permainan: Aktiviti-aktiviti permainan yang berstruktur membantu dalam menarik minat murid-murid serta mengajar mereka kemahiran asas sukan secara menyeronokkan.
 3. Pembelajaran Berasaskan Projek: Guru boleh memperkenalkan projek-projek yang melibatkan penyelidikan tentang jenis-jenis sukan, sejarah sukan, atau penyelidikan tentang gaya hidup sihat.
 4. Pembelajaran Kolaboratif: Menggalakkan murid-murid untuk bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti fizikal atau permainan berpasukan membantu membangunkan kemahiran sosial mereka sambil memperkukuhkan kemahiran fizikal.
 5. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran atau aplikasi kesihatan dan kecergasan boleh membantu dalam memperkukuhkan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Rujukan ilmiah yang boleh digunakan untuk membantu dalam merangka kaedah pengajaran ini termasuk buku teks pengajaran Pendidikan Jasmani, artikel-artikel akademik tentang kaedah pengajaran terkini, serta sumber-sumber digital seperti laman web pendidikan dan platform e-pembelajaran.

Kepentingan Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 4

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 4 mempunyai kepentingan yang penting dalam perkembangan holistik murid-murid. Beberapa kepentingan utama termasuk:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Aktiviti fizikal membantu dalam meningkatkan kesihatan fizikal murid-murid melalui peningkatan kecergasan, kekuatan, dan keanjalan.
 2. Pembangunan Kesejahteraan Emosi: Senaman fizikal telah terbukti membantu dalam mengurangkan stres dan meningkatkan mood yang positif. Ini dapat membantu murid-murid Tahun 4 untuk menghadapi tekanan akademik dan sosial dengan lebih baik.
 3. Pembangunan Kemahiran Sosial: Pembelajaran melalui aktiviti berkumpulan dalam Pendidikan Jasmani membantu murid-murid untuk belajar bekerjasama, berkomunikasi, dan memahami pentingnya kerjasama dalam mencapai matlamat bersama.
 4. Pembangunan Keterampilan Kognitif: Aktiviti-aktiviti Pendidikan Jasmani juga dapat membantu dalam pembangunan kemahiran kognitif seperti penyelesaian masalah, perancangan strategik, dan analisis situasi.
 5. Pemupukan Nilai Sukan: Melalui pembelajaran sukan dan aktiviti fizikal, murid-murid Tahun 4 juga dapat mempelajari nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan semangat kompetitif yang sihat.

Pembelajaran melalui Pendidikan Jasmani Tahun 4 adalah sebahagian penting daripada kurikulum sekolah yang menyokong pembangunan holistik murid-murid dalam aspek fizikal, mental, dan sosial. Dengan penekanan yang betul pada tujuan, kaedah pengajaran, dan kepentingan pembelajaran, guru dapat memastikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkesan bagi murid-murid mereka.