DSKP Bahan KPM DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

Bahan KPM DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

5
DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1
Bahan KPM DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 merupakan panduan penting dalam sistem pendidikan negara yang menetapkan standard kurikulum bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk pelajar peringkat Tingkatan 1. DSKP ini memberi arahan kepada guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta menyelaraskan strategi pembelajaran dengan matlamat pendidikan negara. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara terperinci mengenai DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1.

Apa itu DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1?

DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 adalah satu dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk pelajar peringkat Tingkatan 1. Dokumen ini merangkumi pelbagai aspek penting seperti matlamat pembelajaran, struktur kurikulum, penilaian, dan sebagainya. Penerangan berikut memberikan gambaran lengkap tentang DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1:

 • Matlamat Pembelajaran: DSKP ini memetakan matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada peringkat Tingkatan 1 dalam pelbagai aspek fizikal, sosial, dan psikologi.
 • Struktur Kurikulum: Dokumen ini mengandungi struktur kurikulum yang menggariskan topik-topik pembelajaran yang perlu disampaikan kepada pelajar, serta aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi mencapai matlamat pembelajaran tersebut.
 • Penilaian: DSKP ini juga memberikan panduan tentang cara-cara penilaian yang sesuai untuk menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani pada peringkat Tingkatan 1.
 • Pemantauan dan Penambahbaikan: Dokumen ini tidak hanya memberi panduan untuk pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga menekankan keperluan untuk pemantauan berterusan terhadap pencapaian pelajar serta penambahbaikan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

Fungsi DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 adalah seperti berikut:

 • Memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penyampaian kurikulum Pendidikan Jasmani di seluruh negara.
 • Memberikan panduan kepada guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 • Memastikan pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan oleh KPM untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani pada peringkat Tingkatan 1.
 • Menyediakan garis panduan yang jelas bagi pentaksiran dan penilaian pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tersebut.

Download DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

DSKP Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal e-Pembelajaran KPM. Pelbagai sumber rujukan juga boleh didapati melalui penerbit-penerbit buku teks dan laman web pendidikan yang sah.

Tujuan Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

Dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani untuk Tingkatan 1, guru perlu menekankan beberapa tujuan penting untuk memastikan pembelajaran yang holistik dan berkesan bagi pelajar. Antaranya termasuk:

 1. Pembangunan Kesihatan Fizikal: Guru perlu memberi penekanan kepada pembangunan kesihatan fizikal pelajar melalui penyediaan aktiviti yang mencabar secara fizikal seperti senaman, sukan, dan permainan yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan.
 2. Pembangunan Kemahiran Asas: Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 juga bertujuan untuk membina kemahiran asas dalam pelajar seperti kemahiran motor kasar (contohnya, lari, melompat, dan melempar) dan kemahiran motor halus (seperti mengendalikan alat sukan). Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memahirkan kemahiran-kemahiran ini melalui latihan dan aktiviti yang sesuai.
 3. Pembangunan Kesedaran Kesihatan dan Kebersihan: Guru perlu menggalakkan kesedaran kesihatan dan kebersihan dalam kalangan pelajar melalui pembelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, pemakanan yang seimbang, dan amalan gaya hidup sihat.
 4. Pembangunan Kesedaran Sosial: Selain itu, Pendidikan Jasmani juga bertujuan untuk membina kesedaran sosial dalam kalangan pelajar seperti kerjasama, sikap menghormati, dan kepimpinan melalui aktiviti-aktiviti berkumpulan dan permainan berpasukan.
 5. Pembangunan Aspek Psikomotor: Guru perlu membantu pelajar untuk membangunkan aspek psikomotor mereka melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan koordinasi, keseimbangan, dan kecepatan.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

Kaedah pengajaran yang efektif dalam Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 memerlukan kombinasi pelbagai strategi untuk memastikan pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna. Berikut adalah beberapa kaedah pengajaran yang boleh digunakan berserta penerangan dan rujukan ilmiah:

 1. Pembelajaran Berasaskan Permainan: Guru boleh menggunakan pendekatan permainan untuk mengajar konsep-konsep penting dalam Pendidikan Jasmani seperti kerjasama, strategi, dan kecekapan fizikal. Contohnya, dalam permainan bola tampar, pelajar akan belajar tentang teknik melempar, menerima, dan strategi permainan. Rujukan Ilmiah: Lai, S. K., dan Yunus, A. M. (2011). Permainan bola tampar dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Jurnal Pendidikan Jasmani dan Sains, 10(1), 16-25.
 2. Pembelajaran Berasaskan Pembinaan Kemahiran: Guru perlu memberi penekanan kepada pembinaan kemahiran asas seperti lari, melompat, dan melempar melalui aktiviti-aktiviti latihan yang berstruktur. Pelajar perlu diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran-kemahiran ini secara berulang-ulang bagi memastikan pemahiran. Rujukan Ilmiah: Metzler, M. W. (2017). Instructional models in physical education. Taylor & Francis.
 3. Pembelajaran Berasaskan Demonstrasi: Guru perlu memberi demonstrasi yang jelas dan tepat bagi setiap kemahiran yang diajar. Pelajar kemudiannya perlu diberi peluang untuk mencuba kemahiran tersebut dengan bimbingan guru sebelum menguasainya secara individu. Rujukan Ilmiah: Graham, G. (2008). Teaching children physical education: Becoming a master teacher. Human Kinetics.
 4. Pembelajaran Berasaskan Refleksi: Penting bagi guru untuk memberi peluang kepada pelajar untuk merenungkan prestasi mereka sendiri dan menyediakan penilaian kendiri tentang kemahiran dan kebolehan mereka. Ini akan membantu mereka untuk meningkatkan prestasi mereka dari masa ke masa. Rujukan Ilmiah: Kirk, D., dan Macdonald, D. (2001). Situated learning in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 20(2), 118-140.