DSKP Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Semakan KSSR 2017

Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Semakan KSSR 2017

11
DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2
Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Semakan KSSR 2017

Dalam konteks kurikulum pendidikan di Malaysia, DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 memegang peranan penting dalam membimbing proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Seni Visual bagi murid-murid tahun dua. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai konsep DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 serta kepentingannya dalam konteks pendidikan di negara kita.

Apa itu DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2?

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Seni Visual untuk tahun kedua dalam kurikulum pendidikan Malaysia. Dokumen ini menyediakan panduan bagi guru-guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta menilai pencapaian murid-murid dalam aspek seni visual. Berikut adalah penerangan yang lengkap mengenai DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2:

 • Struktur Kurikulum: DSKP ini menyusun struktur kurikulum yang merangkumi matlamat, sukatan pelajaran, dan penilaian.
 • Penekanan Aspek Kreativiti: Memberi tumpuan kepada perkembangan kreativiti murid melalui aktiviti-aktiviti seni visual yang bervariasi.
 • Pengintegrasian Nilai Budaya: Memperkenalkan murid-murid kepada nilai-nilai budaya tempatan dan global melalui karya seni.
 • Pembangunan Kemahiran Seni: Membantu murid memahami dan menguasai pelbagai teknik dan medium dalam melukis, menggambar, dan membuat kraftangan.

Fungsi DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 memainkan beberapa peranan penting dalam sistem pendidikan, antaranya:

 • Panduan Pengajaran: Menjadi panduan kepada guru-guru dalam merancang pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan murid-murid tahun dua.
 • Penilaian Berasaskan Standard: Menetapkan standard pencapaian yang jelas untuk menilai kebolehan murid dalam bidang seni visual.
 • Pembangunan Kurikulum: Membantu dalam pembangunan kurikulum yang seimbang dan menyeluruh bagi mata pelajaran Seni Visual.
 • Rujukan Guru dan Pentadbir: Menjadi rujukan utama bagi guru-guru dan pentadbir sekolah dalam menyusun strategi pengajaran dan penilaian yang efektif.

Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Percuma

Guru-guru dan pihak berkepentingan dalam bidang pendidikan boleh memperoleh salinan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 2 secara percuma melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui laman sesawang khusus yang disediakan. Langkah ini diambil bagi memastikan aksesibiliti kepada panduan ini untuk kesemua pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran Seni Visual.

Tujuan Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual bagi tahun 2, terdapat beberapa tujuan penting yang perlu ditekankan oleh guru:

 1. Pembangunan Kemahiran Asas: Guru perlu memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran asas dalam bidang seni visual seperti lukisan, lukisan gubahan, dan penghasilan karya seni mudah.
 2. Pemahaman Konsep Seni: Menyampaikan konsep-konsep asas seni seperti warna, bentuk, garisan, dan tekstur untuk memperkukuhkan pemahaman murid terhadap prinsip-prinsip seni.
 3. Penghargaan Terhadap Estetika: Mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai estetika dalam seni visual serta menggalakkan kreativiti dan ekspresi peribadi murid.
 4. Peningkatan Pencapaian Akademik: Memastikan pembelajaran seni visual memberi sumbangan kepada pencapaian akademik murid dalam aspek kognitif, emosi, dan psikomotor.
 5. Pembangunan Kesedaran Budaya: Menggunakan seni visual sebagai platform untuk memperkenalkan murid kepada budaya tempatan dan global, serta mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Dalam mengajar Pendidikan Seni Visual kepada murid tahun 2, terdapat beberapa kaedah yang berkesan yang boleh digunakan:

 1. Pengajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memastikan pengajaran berpusatkan murid dengan memberi peluang kepada murid untuk bereksplorasi dan bereksperimen dengan pelbagai medium dan teknik seni.
 2. Penggunaan Aktiviti Kreatif: Menggunakan aktiviti-aktiviti kreatif seperti lukisan, rekaan, dan gubahan untuk merangsang kreativiti dan pemikiran visual murid.
 3. Pengajaran Secara Langkah Demi Langkah: Mengajar langkah demi langkah bagi setiap teknik atau medium yang dipelajari untuk memastikan pemahaman yang baik oleh murid.
 4. Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kerjasama antara murid dalam aktiviti-aktiviti seni visual seperti projek kumpulan atau pameran seni.
 5. Penekanan Terhadap Penghargaan dan Pemahaman: Selain daripada teknik seni, guru juga perlu memberi penekanan kepada penghargaan dan pemahaman terhadap seni sebagai alat komunikasi dan ekspresi.

Rujukan Ilmiah: Untuk mendapatkan panduan yang lebih terperinci mengenai kaedah pengajaran Pendidikan Seni Visual, sumber-sumber seperti jurnal akademik, buku teks pendidikan seni, dan laman web pendidikan boleh dirujuk.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 Melalui Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual pada tahun 1 membekalkan asas yang penting bagi murid untuk melangkah ke tahap tahun 2. Antara kepentingan tersebut termasuk:

 1. Pembangunan Kemahiran Asas: Murid telah diperkenalkan kepada konsep-konsep asas seni visual seperti warna, bentuk, dan garisan pada tahun 1, yang membantu mereka dalam memahami pembelajaran yang lebih kompleks pada tahun 2.
 2. Pemantapan Kemahiran Teknikal: Murid telah diberi peluang untuk bereksperimen dengan pelbagai medium dan teknik seni pada tahun 1, yang membantu mereka dalam mengasah kemahiran teknikal mereka pada tahun 2.
 3. Pengembangan Kreativiti dan Ekspresi: Pembelajaran seni visual pada tahun 1 telah merangsang kreativiti dan ekspresi peribadi murid, yang menjadi asas untuk pembangunan kreativiti yang lebih kompleks pada tahun 2.
 4. Peningkatan Pemahaman Konsep Seni: Melalui aktiviti-aktiviti seni visual pada tahun 1, murid telah diperkenalkan kepada konsep-konsep asas seni, yang membantu mereka dalam memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut pada tahun 2.

Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual pada tahun 1 memberi landasan yang kukuh bagi pembangunan kemahiran seni visual murid pada tahun-tahun seterusnya.