DSKP Muat Turun Bahan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Muat Turun Bahan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4

10
DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4
Muat Turun Bahan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Bahan Rujukan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merupakan sumber yang penting dalam menyediakan panduan bagi guru dan pelajar dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Seni Visual pada peringkat Tahun 4. Dengan menggunakan bahan rujukan ini, guru dapat merancang pengajaran yang berkualiti dan menyeluruh, sementara pelajar dapat memahami dengan lebih baik konsep dan objektif pembelajaran dalam mata pelajaran ini.

Apa itu DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4?

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi panduan dan garis panduan untuk mengajar mata pelajaran Seni Visual di peringkat Tahun 4. Ia dirangkaikan berdasarkan kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah penerangan lengkap berdasarkan beberapa poin penting:

 • DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4 adalah panduan yang menyeluruh untuk mengajar mata pelajaran Seni Visual kepada pelajar peringkat Tahun 4.
 • Ia merangkumi pelbagai aspek pembelajaran, termasuklah teknik-teknik lukisan, seni kraf, dan penggunaan media dalam seni visual.
 • DSKP ini direka untuk memenuhi objektif pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual peringkat Tahun 4.
 • Materi yang disediakan dalam DSKP ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kreativiti, imaginasi, dan estetika dalam kalangan pelajar.
 • DSKP ini juga mengandungi panduan penilaian yang membantu guru dalam menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Seni Visual.

Fungsi DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Sebagai panduan untuk guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran mata pelajaran Seni Visual.
 • Sebagai rujukan bagi guru dalam menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti dan sesuai dengan tahap perkembangan pelajar Tahun 4.
 • Menyediakan garis panduan penilaian untuk membantu guru menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Seni Visual.
 • Memberikan panduan kepada pelajar tentang objektif pembelajaran dan aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam mata pelajaran Seni Visual.

Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 4 boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang disediakan. Ini membolehkan guru, pelajar, dan pihak berkepentingan lain mendapatkan akses kepada panduan dan garis panduan yang diperlukan untuk pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dalam mata pelajaran Seni Visual pada peringkat Tahun 4.

Tujuan Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Dalam mengajar Pendidikan Seni Visual kepada murid tahun 4, guru perlu menekankan beberapa aspek penting untuk mencapai objektif pembelajaran. Tujuan utama Pendidikan Seni Visual pada peringkat ini adalah:

 1. Memperkukuhkan Kemahiran Asas: Guru perlu memastikan bahawa murid memahami dan menguasai kemahiran asas dalam seni visual seperti menggambar, melukis, dan membuat kraftangan sederhana.
 2. Membangunkan Kreativiti: Guru perlu menggalakkan murid untuk berfikir kreatif dan meluahkan idea mereka dalam bentuk seni visual. Ini melibatkan pendedahan kepada pelbagai teknik dan medium seni.
 3. Memperluas Pengetahuan Seni: Guru perlu membantu murid memahami konsep-konsep asas dalam seni visual seperti warna, garisan, bentuk, dan komposisi.
 4. Mengaplikasikan Prinsip Seni: Murid perlu diberi peluang untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip seni dalam hasil karya mereka, seperti kesepadanan, keseimbangan, dan penekanan.
 5. Meningkatkan Penghargaan Seni: Melalui pendedahan kepada pelbagai jenis seni dan pengalaman praktikal, murid perlu mengembangkan penghargaan terhadap keindahan dan kepelbagaian dalam seni visual.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Dalam mengajar Pendidikan Seni Visual kepada murid tahun 4, guru dapat menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai untuk memperkukuhkan pembelajaran mereka. Beberapa kaedah yang boleh digunakan termasuk:

 1. Demonstrasi Langsung: Guru perlu memberikan demonstrasi langsung untuk teknik-teknik menggambar, melukis, atau membuat kraftangan kepada murid.
 2. Pembelajaran Berasaskan Projek: Guru boleh menyusun aktiviti pembelajaran berdasarkan projek-projek seni yang membolehkan murid mengekspresikan idea dan kreativiti mereka.
 3. Pendedahan Terhadap Seni Visual: Guru perlu membawa murid ke galeri seni, pameran seni, atau mengadakan lawatan ke tempat-tempat berkaitan seni untuk memberi mereka pendedahan yang lebih luas terhadap seni visual.
 4. Kolaborasi dan Pemilihan Rakan Sebaya: Murid dapat dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan untuk bekerjasama dalam projek seni, di mana mereka boleh berkongsi idea dan membantu satu sama lain.
 5. Penilaian Formatif: Guru perlu memberikan penilaian secara berterusan dan memberi maklum balas kepada murid untuk membantu mereka meningkatkan kemahiran dan hasil karya seni mereka.

Rujukan Ilmiah:

 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. Basic Books.
 • Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. Yale University Press.
 • Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. M. (2013). Studio thinking 2: The real benefits of visual arts education. Teachers College Press.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual pada peringkat tahun 4 adalah penting kerana ia membolehkan murid:

 1. Mengembangkan Kemahiran Kreatif: Pembelajaran seni visual membantu murid mengembangkan kemahiran kreatif mereka melalui ekspresi diri dan eksplorasi media seni yang berbeza.
 2. Memperkukuhkan Kemahiran Kognitif: Melalui analisis visual dan penyelesaian masalah dalam proses seni, murid dapat memperkukuhkan kemahiran kognitif seperti pemerhatian, analisis, dan penyelesaian masalah.
 3. Meningkatkan Kesejahteraan Emosi: Aktiviti seni visual dapat menjadi saluran untuk meluahkan emosi dan mengurangkan stres, memberi kesan positif terhadap kesejahteraan emosi murid.
 4. Memperkukuhkan Pengetahuan Budaya: Melalui pendedahan kepada pelbagai bentuk seni dari pelbagai budaya, murid dapat memperkukuhkan pemahaman mereka tentang budaya dan warisan seni.
 5. Membina Keyakinan Diri: Berjaya menghasilkan karya seni yang memuaskan dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memberi mereka rasa pencapaian yang positif.

Pendidikan Seni Visual pada peringkat ini tidak hanya tentang menghasilkan hasil karya seni yang estetik, tetapi juga tentang membentuk individu yang kreatif, peka, dan berpengetahuan tentang seni dalam konteks yang lebih luas.