DSKP Bahan Rasmi KPM DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Bahan Rasmi KPM DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6

1
DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6
Bahan Rasmi KPM DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6. Pendidikan Seni Visual merupakan satu bidang penting dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan estetika pelajar. DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6 adalah panduan yang disediakan untuk guru-guru untuk menyampaikan mata pelajaran Seni Visual kepada pelajar pada tahap tahun 6. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6 serta fungsi dan kegunaannya.

Apa itu DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6?

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6 merupakan singkatan bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Seni Visual untuk tahun 6. Dokumen ini merangkumi garis panduan, matlamat, dan penilaian untuk mata pelajaran Seni Visual di peringkat tersebut. Berikut adalah penerangan lengkap mengenai DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6:

 • Garis Panduan: DSKP ini memberikan panduan kepada guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif bagi pelajar tahun 6.
 • Matlamat: Menetapkan matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada akhir tahun pengajian.
 • Penilaian: Menyediakan garis panduan bagi guru-guru dalam menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Seni Visual.

Fungsi DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6 memainkan beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Panduan Pengajaran: Memberi arahan kepada guru dalam merancang kurikulum dan pengajaran yang berkualiti.
 • Penentu Matlamat: Menetapkan matlamat yang jelas untuk dicapai oleh pelajar pada setiap peringkat pembelajaran.
 • Bahan Rujukan: Menjadi rujukan utama bagi guru-guru dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.
 • Penilaian: Merangkumi panduan penilaian yang membantu guru dalam menilai pencapaian pelajar secara berkesan.
 • Pemantauan dan Penambahbaikan: Membolehkan pihak pentadbiran dan guru-guru untuk memantau dan menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.

Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 6 boleh dimuat turun dari laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Guru-guru, pentadbir sekolah, dan pihak yang berminat boleh mendapatkan salinan DSKP tersebut untuk merujuk dan melaksanakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Dalam mengajar Pendidikan Seni Visual kepada murid-murid tahun 6, guru perlu memberi penekanan kepada beberapa tujuan utama. Tujuan-tujuan ini membantu dalam membentuk pemahaman, apresiasi, dan kemahiran seni visual pada peringkat ini. Guru perlu menekankan:

 1. Pengembangan Kemahiran Teknikal: Memastikan murid memahami dan menguasai teknik-teknik dasar dalam melukis, menggambar, dan membuat karya seni lainnya.
 2. Pemahaman Konsep Seni: Mengajar konsep-konsep asas dalam seni visual seperti garisan, bentuk, warna, tekstur, dan komposisi. Guru perlu memastikan murid memahami bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dalam sebuah karya seni.
 3. Pengembangan Kreativiti: Mendorong murid untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan imaginasi melalui proses kreatif dalam mencipta karya seni mereka sendiri.
 4. Peningkatan Aplikasi Estetika: Menggalakkan murid untuk mengapresiasi keindahan dalam karya seni, serta memahami nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya.
 5. Peningkatan Kemahiran Berfikir Kritis: Mengajarkan murid untuk menilai dan menganalisis karya seni, serta menyampaikan pandangan mereka dengan argumentasi yang berasaskan fakta dan pengetahuan seni visual.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Dalam mengajar Pendidikan Seni Visual kepada murid-murid tahun 6, guru perlu memilih kaedah yang sesuai untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Beberapa kaedah pengajaran yang boleh digunakan termasuk:

 1. Demonstrasi Langsung: Guru perlu melakukan demonstrasi langkah-demi-langkah bagi setiap teknik atau konsep yang diajar. Ini memberi peluang kepada murid untuk melihat dan mengikuti proses secara langsung.
 2. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk mencipta karya seni mereka sendiri berdasarkan panduan yang diberikan. Ini memberi ruang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari.
 3. Kolaborasi: Mendorong kerjasama antara murid dalam aktiviti-aktiviti seni visual. Ini membantu dalam perkongsian idea dan pemikiran kreatif antara murid.
 4. Penilaian Formatif: Guru perlu memberi maklum balas secara berterusan kepada murid mengenai kemajuan mereka dalam pembelajaran seni visual. Ini membantu murid untuk terus meningkatkan kemahiran mereka.
 5. Integrasi Teknologi: Menggunakan teknologi seperti perisian lukisan digital atau sumber-sumber digital untuk memperkaya pengalaman pembelajaran seni visual.

Untuk rujukan ilmiah yang mendalam, guru boleh merujuk kepada buku-buku teks Pendidikan Seni Visual yang direkomenkan, kajian-kajian dalam bidang pendidikan seni, serta jurnal-jurnal pendidikan yang mengupas tentang strategi pengajaran yang berkesan dalam konteks seni visual.

Kepentingan Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual pada peringkat tahun 6 mempunyai beberapa kepentingan yang penting:

 1. Pembangunan Kemahiran Kreatif: Murid belajar untuk menghasilkan karya seni mereka sendiri yang membantu dalam pembangunan kemahiran kreatif dan imaginatif.
 2. Peningkatan Pemahaman Budaya dan Sejarah: Melalui analisis karya seni dari pelbagai budaya dan zaman, murid dapat memahami aspek budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya.
 3. Pembangunan Kemahiran Pengamatan: Murid diajar untuk melihat dunia di sekeliling mereka dengan mata seni, memperhalusi kemahiran pengamatan yang penting dalam seni visual.
 4. Pembinaan Kecemerlangan Akademik: Kajian menunjukkan bahawa pembelajaran melalui seni visual dapat membantu dalam pembinaan kemahiran kognitif yang penting untuk kejayaan akademik keseluruhan murid.
 5. Peningkatan Penghargaan Terhadap Seni: Pembelajaran seni visual membantu murid menghargai kepelbagaian ekspresi manusia dan keindahan yang terdapat dalam dunia seni.

Pembelajaran melalui Pendidikan Seni Visual pada peringkat tahun 6 bukan sahaja menyumbang kepada perkembangan akademik murid, tetapi juga membentuk aspek kemanusiaan dan emosi mereka.