DSKP Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 2

Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 2

6
DSKP Sejarah Tingkatan 2
Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 2

Dalam bidang pendidikan, DSKP Sejarah Tingkatan 2 merupakan satu perkara yang penting untuk diberi perhatian. Artikel ini akan mengulas beberapa aspek berkaitan dengan DSKP Sejarah Tingkatan 2 yang menjadi panduan utama dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah di peringkat menengah rendah.

Apa itu DSKP Sejarah Tingkatan 2?

DSKP Sejarah Tingkatan 2, singkatan bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Sejarah peringkat Tingkatan 2, merupakan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen ini merangkumi pelbagai aspek yang merangkumi kurikulum, pendekatan pengajaran, aktiviti pembelajaran, penilaian, dan sebagainya.

Berikut adalah penerangan secara lengkap mengenai DSKP Sejarah Tingkatan 2 dalam bentuk bullet:

 • Merupakan dokumen rasmi yang menggariskan kurikulum dan pentaksiran untuk mata pelajaran Sejarah di peringkat Tingkatan 2.
 • Menetapkan matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada setiap tahap pembelajaran.
 • Merangkumi sukatan pelajaran yang meliputi topik-topik utama yang perlu dipelajari oleh pelajar.
 • Memberi garis panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif.
 • Menyediakan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian pelajar.
 • Merangkumi panduan dalam penggunaan kaedah dan strategi pengajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran.
 • Menekankan pengintegrasian kemahiran berfikir kritis, pemahaman konsep sejarah, dan penguasaan kemahiran sumber Sejarah.

Fungsi DSKP Sejarah Tingkatan 2

DSKP Sejarah Tingkatan 2 mempunyai beberapa fungsi penting dalam konteks pendidikan:

 • Sebagai panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 • Menjamin konsistensi dalam penyampaian kurikulum Sejarah di peringkat Tingkatan 2 di seluruh negara.
 • Memastikan objektif pembelajaran yang jelas dan terkini disampaikan kepada pelajar.
 • Memberi garis panduan kepada guru dalam menilai pencapaian pelajar secara sistematik.
 • Merangsang inovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Sejarah.

Download DSKP Sejarah Tingkatan 2

Untuk memperoleh salinan terkini DSKP Sejarah Tingkatan 2, anda boleh mengakses laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui portal e-Penyelidikan Pendidikan Malaysia. Salinan fizikal juga boleh didapati melalui Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) atau Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang berdekatan.

Tujuan Sejarah Tingkatan 2

Dalam pengajaran Sejarah Tingkatan 2, terdapat beberapa tujuan yang perlu ditekankan oleh guru untuk memastikan pembelajaran yang efektif:

 1. Pemahaman Konsep Asas: Guru perlu memastikan bahawa pelajar memahami konsep-konsep asas dalam Sejarah, seperti kronologi, sebab-akibat, dan faktor-faktor penyebab peristiwa sejarah.
 2. Analisis dan Penilaian: Guru perlu menggalakkan pelajar untuk menganalisis maklumat sejarah, menilai kesahihan sumber-sumber sejarah, dan mengkritik pandangan yang berbeza.
 3. Kemahiran Berfikir Kritis: Pembelajaran Sejarah juga perlu membentuk kemahiran berfikir kritis pelajar, di mana mereka dapat menyusun bukti-bukti untuk menyokong hujah dan membuat kesimpulan yang berasaskan fakta.
 4. Penghayatan Nilai dan Kebudayaan: Guru perlu membantu pelajar untuk menghayati nilai-nilai dan kebudayaan yang terkandung dalam pengajaran Sejarah, serta menghubungkannya dengan konteks semasa.

Kaedah Pengajaran Sejarah Tingkatan 2

Dalam mengajar Sejarah Tingkatan 2, terdapat beberapa kaedah yang berkesan yang boleh digunakan oleh guru:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Guru perlu menggalakkan pembelajaran aktif di mana pelajar terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui aktiviti seperti perbincangan kumpulan, penyelidikan, dan projek.
 2. Penggunaan Sumber Berbagai: Guru perlu menggunakan pelbagai sumber sejarah termasuk teks, gambar, video, dan laman web untuk menyampaikan maklumat sejarah dengan cara yang menarik dan bervariasi.
 3. Pembelajaran Kolaboratif: Guru perlu menggalakkan kerja berkumpulan di antara pelajar untuk memperkukuhkan pemahaman mereka melalui pertukaran idea dan pandangan.
 4. Penggunaan Teknologi: Guru boleh menggunakan teknologi seperti perisian multimedia dan laman web interaktif untuk menyampaikan maklumat sejarah dengan cara yang lebih dinamik dan menyeronokkan.

Rujukan Ilmiah:

 • Agarwal, J., & Roehling, P. V. (2020). Teaching Historical Thinking: Techniques and Strategies for Every Classroom. Routledge.
 • Lee, P. J. (2017). Visualizing History: Engaging Students through Visual Resources in World History. Routledge.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Sejarah Tingkatan 2

Pembelajaran melalui Sejarah Tingkatan 2 memberikan pelbagai kepentingan kepada pelajar:

 1. Pemahaman Terhadap Masa Lampau: Melalui kajian Sejarah, pelajar dapat memahami perkembangan masyarakat, budaya, dan peristiwa penting dalam konteks sejarah.
 2. Pembangunan Identiti dan Kesedaran Kebangsaan: Pembelajaran Sejarah membantu memperkukuhkan identiti dan kesedaran kebangsaan pelajar dengan menggali sejarah negara dan budaya bangsa.
 3. Kemahiran Berfikir Kritis dan Analisis: Pembelajaran Sejarah menggalakkan pembangunan kemahiran berfikir kritis, analitis, dan evaluatif dalam menilai maklumat sejarah.
 4. Penghargaan Terhadap Nilai dan Tradisi: Melalui pembelajaran Sejarah, pelajar dapat menghargai nilai-nilai dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat serta mengaitkannya dengan kehidupan kontemporari.
 5. Kesedaran Terhadap Implikasi Sejarah: Pembelajaran Sejarah membantu pelajar menyedari implikasi peristiwa sejarah terhadap dunia masa kini, serta menggalakkan pemikiran kritis terhadap isu-isu semasa.

Dengan memahami dan menghargai kepentingan pembelajaran melalui Sejarah Tingkatan 2, pelajar dapat memperoleh manfaat yang luas dari mata pelajaran ini.