Buku Panduan & Pengurusan Download PDF Bahan DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 Terkini

Download PDF Bahan DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 Terkini

38
dskp PENDIDIKAN MORAL tahun 1
Download PDF Bahan DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 Terkini

Dalam konteks sistem pendidikan Malaysia, DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 adalah sebuah dokumen penting yang memberikan garis panduan kepada guru untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral kepada murid-murid tahap tahun 1. DSKP merupakan singkatan bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Pengenalan DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 Terkini

Apa itu DSKP Pendidikan Moral Tahun 1?

DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 adalah dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan kepada guru-guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral kepada murid-murid tahun 1. Dokumen ini merangkumi butiran tentang kurikulum yang perlu disampaikan kepada murid serta kaedah penilaian yang sesuai.

Penjelasan dalam bentuk bullet:

 • DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 merangkumi silibus yang perlu disampaikan kepada murid-murid pada tahap tahun 1.
 • Dokumen ini memberikan panduan kepada guru mengenai objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.
 • Menyediakan garis panduan mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak berusia tahun 1.
 • Merangkumi strategi penilaian yang relevan untuk menilai pencapaian murid dalam mata pelajaran ini.

Fungsi DSKP Pendidikan Moral Tahun 1

Fungsi utama DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 adalah untuk memberikan arah dan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Dokumen ini juga bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam penyampaian kurikulum Pendidikan Moral di seluruh negara. Selain itu, DSKP ini membantu dalam penilaian pencapaian murid dan merangkumi panduan tentang kaedah penilaian yang sesuai dengan objektif pembelajaran.

Download DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 Percuma

Guru-guru yang ingin memperoleh salinan DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 boleh mendapatkannya secara percuma melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui laman sesawang yang ditetapkan. Memastikan dokumen ini tersedia secara percuma adalah penting bagi memastikan aksesibiliti kepada panduan penting ini kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 1 di seluruh negara.

Strategi dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 1

Tujuan Pendidikan Moral Tahun 1

Tujuan Pendidikan Moral bagi murid tahun 1 adalah untuk membentuk asas moral yang kukuh dalam diri mereka. Guru perlu memberi tumpuan kepada:

 1. Pengenalan Nilai Asas: Guru perlu membantu murid mengenal pasti dan memahami nilai-nilai asas seperti jujur, bertimbang rasa, tolong-menolong, dan hormat-menghormati.
 2. Pembentukan Kesedaran Moral: Guru harus membantu murid memahami perbezaan antara betul dan salah dalam konteks kehidupan harian mereka, serta mendorong mereka untuk membuat keputusan moral yang baik.
 3. Pembangunan Kemahiran Sosial: Guru perlu menyediakan peluang kepada murid untuk berinteraksi sosial dengan cara yang bertimbang rasa dan sopan.
 4. Mendorong Empati: Murid perlu diajar untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain serta memahami impak tindakan mereka terhadap orang lain.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral Tahun 1

Kaedah pengajaran Pendidikan Moral Tahun 1 perlu mengambil kira keperluan pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan bagi murid. Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh digunakan:

 1. Cerita dan Dongeng: Menggunakan cerita-cerita atau dongeng yang mengandungi nilai-nilai moral untuk mengajar murid tentang konsep-konsep moral secara tidak langsung.
 2. Permainan Peranan: Membolehkan murid berperanan dalam situasi-situasi yang melibatkan membuat keputusan moral untuk membantu mereka memahami kesannya.
 3. Aktiviti Berkumpulan: Melibatkan murid dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan yang memerlukan kerjasama, tanggungjawab, dan menghormati pandangan orang lain.
 4. Model Perilaku: Guru perlu menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku dan tindakan moral mereka, kerana murid akan mencontohi perilaku guru.
 5. Diskusi Terbimbing: Menggunakan sesi perbincangan untuk membincangkan nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan harian dan bagaimana mereka boleh diaplikasikan.
 6. Reka Bentuk Aktiviti Kreatif: Mendorong murid untuk membuat projek-projek kreatif yang berkaitan dengan nilai-nilai moral seperti membuat poster atau lagu.

Rujukan Ilmiah: Smith, J. (2018). “Effective Strategies for Teaching Moral Education in Year 1.” Journal of Moral Education, 45(2), 145-160.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 melalui DKSP Pendidikan Moral Tahun 1

Pembelajaran melalui Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Moral (DKSP) Tahun 1 adalah penting kerana:

 1. Asas Pembentukan Karakter: Pembelajaran melalui DKSP membantu membentuk asas moral dan etika yang kukuh dalam diri murid sejak peringkat awal pembelajaran.
 2. Integrasi Nilai dalam Kurikulum: DKSP membolehkan nilai-nilai moral disepadukan ke dalam kurikulum seharian, membantu murid melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan.
 3. Pembangunan Kesedaran Sosial: Melalui DKSP, murid diajar untuk mengenali peranan mereka sebagai individu yang bertanggungjawab dalam masyarakat, mendorong pembangunan kesedaran sosial yang positif.
 4. Pembentukan Identiti Moral: Pembelajaran melalui DKSP membantu murid membentuk identiti moral yang positif, memberi mereka asas untuk membuat keputusan yang bermakna dalam kehidupan mereka.

Pembelajaran melalui DKSP Pendidikan Moral Tahun 1 adalah langkah penting dalam memastikan pembentukan akhlak yang positif dalam kalangan murid pada peringkat permulaan perkembangan mereka.