DSKP Download PDF DSKP Bahasa Cina Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Download PDF DSKP Bahasa Cina Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

9
DSKP BAHASA CINA Tahun 1
Download PDF DSKP Bahasa Cina Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Bahan PDF DSKP Bahasa Cina Tahun 1 adalah sumber rujukan penting bagi guru-guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Cina di peringkat Tahun 1. DSKP merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, yang membantu guru dalam merancang pengajaran dan pentaksiran yang efektif.

Download PDF DSKP Bahasa Cina Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Apa itu DSKP Bahasa Cina Tahun 1?

DSKP Bahasa Cina Tahun 1 merupakan panduan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu guru-guru dalam merancang kurikulum dan menilai pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran Bahasa Cina di peringkat Tahun 1. Ia merangkumi:

 • Garis panduan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
 • Objektif pembelajaran bagi setiap unit dan subunit.
 • Aktiviti pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid pada peringkat Tahun 1.
 • Penilaian formatif dan sumatif yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran yang dijangka.
 • Rujukan sumber tambahan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Fungsi DSKP Bahasa Cina Tahun 1

Fungsi utama DSKP Bahasa Cina Tahun 1 adalah:

 • Membimbing guru dalam merancang pengajaran yang sesuai dengan keperluan dan tahap pembelajaran murid-murid pada peringkat Tahun 1.
 • Menyediakan panduan yang jelas tentang objektif pembelajaran dan aktiviti pengajaran yang relevan.
 • Membolehkan guru menilai pencapaian murid secara sistematik dan objektif.
 • Menyokong penambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.

Download DSKP Bahasa Cina Tahun 1 Percuma

DSKP Bahasa Cina Tahun 1 boleh didapati secara percuma melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru-guru boleh mengaksesnya dengan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan atau melalui portal e-Pembelajaran. Kebolehcapaian kepada dokumen ini memudahkan guru dalam menyelaraskan pengajaran mereka dengan standard kurikulum yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pendidikan.

DOWNLOAD BAHAN DSKP
DSKP BAHASA CINA SK TAHUN 1
DSKP BAHASA CINA SJKC TAHUN 1

Tujuan Bahasa Cina Tahun 1

Dalam pengajaran Bahasa Cina Tahun 1, terdapat beberapa tujuan penting yang perlu ditekankan oleh guru-guru:

 1. Pendedahan Awal: Memperkenalkan pelajar-pelajar kepada asas-asas Bahasa Cina seperti penulisan karakter, pengejaan, dan tatabahasa asas.
 2. Peningkatan Keupayaan Mendengar dan Bercakap: Membolehkan pelajar mendengar dan menggunakan frasa-frasa asas dalam komunikasi sehari-hari.
 3. Pembangunan Asas Tulisan: Mengajar pelajar cara menulis karakter-karakter Cina yang asas dengan betul dan berkesan.
 4. Pengenalan Budaya: Memperkenalkan kepada pelajar aspek-aspek penting budaya Cina melalui bahasa, seperti tradisi, adat resam, dan nilai-nilai masyarakat.

Kaedah Pengajaran Bahasa Cina Tahun 1

Pengajaran Bahasa Cina Tahun 1 haruslah dilaksanakan dengan kaedah yang sesuai bagi membolehkan pelajar memahami dan menguasai bahasa tersebut. Berikut adalah beberapa kaedah yang sesuai:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Guru perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan interaksi dan penyertaan mereka.
 2. Penggunaan Bahan Sumber Beragam: Guru boleh menggunakan pelbagai jenis bahan sumber seperti buku teks, bahan bantu mengajar digital, rakaman audio, dan sumber-sumber dalam talian untuk menyokong pembelajaran.
 3. Pembelajaran Kontekstual: Mengaitkan pengajaran dengan situasi-situasi kehidupan harian pelajar untuk membolehkan mereka melihat relevansi dan kegunaan bahasa Cina dalam kehidupan sebenar.
 4. Pemupukan Kreativiti: Menggalakkan pelajar untuk menggunakan bahasa Cina dengan cara yang kreatif melalui aktiviti seperti permainan bahasa, perbualan berpasangan, dan projek-projek kreatif.
 5. Penekanan Pada Pemahaman: Memberi tumpuan kepada pemahaman dan penggunaan yang betul dalam konteks sebenar, bukan hanya menghafal tanpa memahami.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 Melalui Bahasa Cina

Pembelajaran Bahasa Cina Tahun 1 mempunyai kepentingan yang besar dalam perkembangan pelajar-pelajar pada peringkat awal pendidikan. Antaranya termasuk:

 1. Pembangunan Kemahiran Bahasa Asing: Membolehkan pelajar memperoleh kemahiran dalam satu bahasa asing yang penting dari segi ekonomi dan budaya di era globalisasi ini.
 2. Memperkaya Pemahaman Budaya: Menggunakan Bahasa Cina sebagai medium pembelajaran membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai Cina, menyumbang kepada pembangunan kesedaran multibudaya.
 3. Pembangunan Kemahiran Kognitif: Pembelajaran Bahasa Cina memerlukan analisis dan pemikiran kritis, memperkukuhkan kemahiran kognitif pelajar pada peringkat awal perkembangan mereka.
 4. Pengukuhan Hubungan Antarabangsa: Memahami Bahasa Cina pada peringkat awal pendidikan membuka peluang kepada pelajar-pelajar untuk berinteraksi dengan komuniti Cina tempatan dan antarabangsa, memupuk jaringan global yang penting dalam konteks semasa.