DSKP Rujukan PDF DSKP Matematik Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Rujukan PDF DSKP Matematik Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

8
DSKP MATEMATIK Tahun 1
Rujukan PDF DSKP Matematik Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Dalam dunia pendidikan, DSKP Matematik Tahun 1 adalah satu lagi alat yang diperlukan untuk memastikan kurikulum matematik yang efektif dan seimbang bagi pelajar peringkat awal ini. Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki secara mendalam tentang DSKP Matematik Tahun 1, termasuk apa itu sebenarnya, fungsinya, dan bagaimana untuk memperolehnya secara percuma.

Apa itu DSKP Matematik Tahun 1?

DSKP Matematik Tahun 1 adalah dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan garis panduan kepada guru-guru dalam mengajar matematik kepada murid-murid peringkat Tahun 1. Dokumen ini merangkumi semua aspek yang diperlukan untuk memastikan pelajar memperoleh pemahaman yang kukuh dalam mata pelajaran matematik sejak peringkat permulaan persekolahan.

 • Penerangan menyeluruh tentang silibus yang perlu disampaikan kepada murid-murid peringkat Tahun 1.
 • Garis panduan bagi pengajaran dan pembelajaran matematik yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak pada peringkat ini.
 • Pelan tindakan yang jelas bagi guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran yang berkesan.
 • Garis panduan bagi penilaian yang sesuai dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Fungsi DSKP Matematik Tahun 1

Fungsi utama DSKP Matematik Tahun 1 adalah sebagai panduan untuk guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran matematik yang berkualiti serta menilai pencapaian murid-murid. Antara fungsi utamanya adalah:

 • Menetapkan matlamat pembelajaran yang jelas dan mencapai standard yang ditetapkan untuk setiap topik.
 • Memberi panduan kepada guru dalam menyusun bahan pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar peringkat Tahun 1.
 • Menggariskan kaedah penilaian yang bersesuaian dengan jenis-jenis aktiviti pembelajaran yang dijalankan.
 • Merangsang inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dengan menyediakan ruang bagi pendekatan yang kreatif dan bervariasi.

Download DSKP Matematik Tahun 1 Percuma

DSKP Matematik Tahun 1 boleh didapati secara percuma melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru-guru dan pihak yang berminat boleh mengaksesnya dengan mudah melalui pautan yang disediakan. Dengan memastikan aksesibiliti yang mudah kepada dokumen ini, Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan bahawa semua guru dapat menggunakan panduan ini untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di peringkat Tahun 1.

Download Bahan DSKP
DSKP MATEMATIK SK TAHUN 1
DSKP MATEMATIK SJKT TAHUN 1
DSKP MATEMATIK SJKC TAHUN 1

Tujuan Matematik Tahun 1

Dalam menyusun strategi dan kaedah pengajaran pembelajaran Matematik untuk Tahun 1, adalah penting untuk memahami tujuan pembelajaran ini. Matematik pada peringkat ini bertujuan untuk membina asas yang kukuh dalam pemahaman konsep-konsep asas Matematik, memupuk kemahiran berfikir kritis, serta mengembangkan keupayaan berfikir logik. Guru perlu memberi tumpuan kepada:

 • Pemahaman Konsep Asas: Memastikan pelajar memahami konsep nombor, operasi asas seperti tambah, tolak, darab, dan bahagi, serta konsep ruang dan bentuk geometri yang mudah.
 • Kemahiran Berfikir Kritis: Mendorong pelajar untuk merumus, menyelesaikan masalah, dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta Matematik yang dipelajari.
 • Kemahiran Berfikir Logik: Menggalakkan pelajar membuat hubungan logik antara konsep-konsep Matematik yang dipelajari dan memahami cara berfikir secara sistematik.

Kaedah Pengajaran Matematik Tahun 1

Kaedah pengajaran Matematik peringkat Tahun 1 perlu disusun dengan teliti bagi memastikan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Beberapa kaedah yang berkesan termasuklah:

 • Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memastikan bahawa pembelajaran diatur untuk menggalakkan interaksi aktif antara pelajar dan konsep-konsep Matematik yang dipelajari. Ini boleh dicapai melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan perbincangan, penggunaan alat manipulatif, dan pembelajaran berbantu teknologi.
 • Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong kerja berkumpulan di mana pelajar bekerjasama dalam menyelesaikan masalah Matematik. Ini membantu dalam menggalakkan perkembangan kemahiran sosial, komunikasi, dan pemikiran kritis.
 • Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang Berkesan: Guru boleh menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar seperti manipulatif, permainan Matematik, dan aplikasi digital yang sesuai bagi meningkatkan pemahaman konsep-konsep Matematik.
 • Pemberian Maklum Balas Berterusan: Penting bagi guru untuk memberikan maklum balas secara berterusan kepada pelajar bagi membantu mereka memperbaiki pemahaman dan prestasi mereka dalam Matematik.

Rujukan ilmiah yang boleh dirujuk dalam merangka kaedah pengajaran Matematik Tahun 1 termasuklah kajian-kajian daripada pakar pendidikan Matematik seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Selain itu, sumber-sumber seperti jurnal akademik, buku teks, dan laman web pendidikan yang dipercayai juga boleh menjadi rujukan yang berharga.