DSKP Bahan DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Bahan DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

7
DSKP BAHASA MELAYU Tahun 1

Dalam pendahuluan ini, kita akan mengupas tentang DSKP Bahasa Melayu Tahun 1. DSKP merupakan singkatan bagi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang merangkumi garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam subjek tertentu. Khususnya dalam konteks Bahasa Melayu Tahun 1, DSKP adalah panduan penting bagi guru-guru dalam menyusun pengajaran yang efektif dan sesuai dengan peringkat pembelajaran murid-murid tahun satu.

Bahan DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 Semakan KSSR Tahun 2017

Apa itu DSKP Bahasa Melayu Tahun 1?

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 adalah dokumen yang menyediakan panduan lengkap bagi guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu untuk murid tahun satu. Dokumen ini merangkumi matlamat pembelajaran, silibus, penilaian, dan panduan untuk aktiviti pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid pada peringkat ini. Berikut adalah penerangan mengenai komponen utama dalam DSKP Bahasa Melayu Tahun 1:

 • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada akhir tahun pembelajaran.
 • Silibus: Merangkumi topik-topik dan konsep-konsep utama yang perlu diajar kepada murid-murid, serta aras kesukaran yang sesuai.
 • Penilaian: Memberikan panduan tentang jenis-jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian murid dalam Bahasa Melayu, termasuk penilaian formatif dan sumatif.
 • Aktiviti Pengajaran: Menyediakan cadangan aktiviti pengajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru untuk memastikan pemahaman dan pembelajaran yang efektif.

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 ini direka khas untuk memenuhi keperluan pembelajaran Bahasa Melayu pada peringkat awal pendidikan formal.

Fungsi DSKP Bahasa Melayu Tahun 1

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan dengan fungsi-fungsi berikut:

 • Panduan: Menjadi panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan teratur.
 • Standardisasi: Menetapkan standard pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai oleh murid-murid pada peringkat Tahun 1.
 • Penyesuaian: Membolehkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan kebolehan murid-murid mereka.
 • Penilaian: Memberikan panduan dalam penilaian murid bagi memastikan pencapaian pembelajaran yang berkesan.

Download DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 Percuma

Anda boleh memuat turun DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 secara percuma dari sumber-sumber yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang sah. Ini membolehkan guru-guru mendapatkan akses kepada dokumen penting ini untuk membantu dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dalam kelas Bahasa Melayu Tahun 1.

Download Bahan DSKP
DSKP Bahasa Melayu SK Tahun 1
DSKP Bahasa Melayu SJK Tahun 1

Strategi dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 1

Tujuan Bahasa Melayu Tahun 1

Tujuan Bahasa Melayu Tahun 1 adalah untuk memperkenalkan asas-asas Bahasa Melayu kepada murid-murid pada peringkat permulaan pendidikan mereka. Guru perlu memberi tumpuan kepada beberapa perkara utama:

 1. Membentuk asas kemahiran bahasa: Guru perlu memastikan bahawa murid-murid memahami aspek-aspek asas bahasa seperti ejaan, tatabahasa, dan kosa kata. Ini akan membantu mereka untuk membina kemahiran bertutur, membaca, dan menulis yang kukuh pada peringkat seterusnya.
 2. Menanam minat dan kecintaan terhadap Bahasa Melayu: Guru perlu mencipta persekitaran yang menyeronokkan dan menyokong pembelajaran Bahasa Melayu. Ini termasuk penggunaan aktiviti-aktiviti yang menarik dan relevan dengan kehidupan murid-murid, serta memanfaatkan bahan-bahan yang menarik minat mereka.
 3. Membangunkan kemahiran komunikasi: Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi dalam Bahasa Melayu melalui perbualan, permainan peranan, dan aktiviti-aktiviti berpusatkan komunikasi. Ini membantu mereka untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan lancar dalam pelbagai situasi.

Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Tahun 1

Kaedah pengajaran Bahasa Melayu Tahun 1 perlu mengambil kira keperluan dan keupayaan murid-murid pada peringkat ini. Berikut adalah beberapa kaedah yang berkesan berserta penerangan dan rujukan ilmiah:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Kaedah ini memberi penekanan kepada peranan aktif murid dalam proses pembelajaran. Guru perlu menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang merangsang pemikiran dan penggunaan bahasa mereka. (Rujukan: Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. Pearson Education.)
 2. Penggunaan Bahan-Bahan Sumber Luar: Guru boleh memanfaatkan pelbagai sumber seperti buku teks, bahan audio-visual, dan bahan bercetak untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran. Ini membantu memperkaya pengalaman pembelajaran murid-murid dan membolehkan mereka mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sebenar. (Rujukan: Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press.)
 3. Pendekatan Bermain dan Berinteraksi: Aktiviti-aktiviti yang bersifat bermain dan berinteraksi membantu murid-murid menyerap dan mengaplikasikan bahasa dengan lebih berkesan. Guru perlu mencipta peluang untuk permainan berstruktur, perbualan berpasangan, dan persembahan kreatif untuk melibatkan murid-murid secara aktif dalam pembelajaran. (Rujukan: Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford University Press.)