DSKP Download Bahan DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 Tahun 2017

Download Bahan DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 Tahun 2017

7
DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2

Bahan PDF DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 adalah satu sumber rujukan penting bagi guru-guru dan pelajar-pelajar dalam meneliti dan merancang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di peringkat Tahun 2. Artikel ini akan mengulas dengan lebih mendalam mengenai bahan rujukan ini, memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep dan kandungannya.

Apa itu DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2?

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris untuk pelajar Tahun 2. Dokumen ini menyediakan garis panduan yang terperinci untuk kurikulum yang perlu diikuti oleh guru-guru, serta kaedah penilaian yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran pelajar-pelajar pada peringkat ini. Beberapa ciri utama DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 termasuk:

 • Struktur Kurikulum: DSKP ini merangkumi sukatan pelajaran yang perlu diajar, termasuk kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
 • Objektif Pembelajaran: Setiap unit atau topik dalam DSKP mempunyai objektif pembelajaran yang jelas untuk membantu guru-guru merancang pengajaran yang berkesan.
 • Aktiviti Pembelajaran: Dokumen ini menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Tahun 2, termasuk permainan bahasa, latihan mendengar, membaca teks pendek, dan banyak lagi.
 • Penilaian dan Pentaksiran: DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 juga menyediakan panduan tentang cara menilai kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris, dengan contoh instrumen penilaian yang sesuai.

Fungsi DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Panduan Pengajaran: Memberikan panduan kepada guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Bahasa Inggeris yang berkesan dan bersesuaian dengan tahap pembelajaran pelajar.
 • Rujukan Pendidikan: Menjadi rujukan utama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan untuk memahami standard kurikulum dan penilaian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 2.
 • Penambahbaikan Pengajaran: Membantu guru-guru dalam menilai prestasi pelajar dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam pengajaran untuk meningkatkan pencapaian pelajar.

Download DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 Percuma

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 2 boleh dimuat turun secara percuma melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Ini membolehkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk guru-guru, ibu bapa, dan pelajar-pelajar, untuk mengaksesnya dengan mudah dan memanfaatkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Bahasa Inggeris Tahun 2

Pada tahap Tahun 2, tujuan pengajaran Bahasa Inggeris adalah untuk memberi asas yang kukuh kepada murid dalam kemahiran asas berbahasa Inggeris. Guru perlu memberi tumpuan kepada:

 1. Pemahaman Mendengar dan Bertutur: Memastikan murid dapat memahami arahan dan pertanyaan dalam Bahasa Inggeris dan memberi respons yang sesuai.
 2. Kemahiran Membaca: Membangunkan kemahiran membaca murid melalui bahan bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
 3. Kemahiran Menulis: Membantu murid dalam mengekspresikan diri mereka sendiri dalam bentuk penulisan ringkas dan mudah difahami.

Kaedah Pengajaran Bahasa Inggeris Tahun 2

Kaedah pengajaran Bahasa Inggeris perlu diselaraskan dengan tahap perkembangan murid Tahun 2. Beberapa kaedah yang berkesan termasuk:

 1. Pengajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dalam Bahasa Inggeris melalui permainan, perbualan, dan aktiviti kumpulan.
 2. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang Menarik: Menggunakan bahan bacaan, rakaman audio, dan permainan bahasa yang menarik untuk mengekalkan minat murid.
 3. Pembelajaran Bersepadu: Mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Inggeris dengan mata pelajaran lain seperti Sains dan Matematik untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi bahasa.

Rujukan ilmiah seperti jurnal pendidikan dan buku teks yang berkaitan dengan kaedah pengajaran Bahasa Inggeris untuk murid Tahun 2 perlu digunakan sebagai panduan untuk memastikan pendekatan pengajaran yang efektif.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 melalui Bahasa Inggeris Tahun 2

Pembelajaran Bahasa Inggeris Tahun 2 adalah lanjutan daripada asas yang dibina dalam Tahun 1. Melalui penggunaan Bahasa Inggeris dalam persekitaran pembelajaran, murid dapat:

 1. Memperluaskan Kosakata: Melalui interaksi bahasa, murid dapat memperkaya kosakata mereka, yang merupakan asas kepada kemahiran berbahasa yang lebih kompleks di peringkat seterusnya.
 2. Peningkatan Pemahaman Bahasa: Dengan terdedah kepada Bahasa Inggeris sejak peringkat awal, murid dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur dan penggunaan bahasa.
 3. Meningkatkan Keyakinan Diri: Penggunaan Bahasa Inggeris dalam aktiviti harian pembelajaran membantu murid untuk memperoleh keyakinan dalam berkomunikasi dalam bahasa kedua mereka.