DSKP Muat Turun DSKP Sains Tahun 2 Sekolah Rendah

Muat Turun DSKP Sains Tahun 2 Sekolah Rendah

7
DSKP Sains Tahun 2
Muat Turun DSKP Sains Tahun 2 Sekolah Rendah

Bahan PDF DSKP Sains Tahun 2 merupakan satu sumber rujukan penting bagi guru-guru dan pelajar-pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sains pada peringkat tahun 2. DSKP ini menyediakan garis panduan yang terperinci tentang kurikulum sains yang perlu diajar dan dipelajari dalam tahun tersebut.

Apa itu DSKP Sains Tahun 2?

DSKP Sains Tahun 2 merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang telah disusun khusus untuk subjek Sains di peringkat tahun 2. Dokumen ini merangkumi rangka kurikulum yang perlu dipatuhi oleh guru-guru dan pelajar-pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran subjek Sains. Berikut adalah penerangan yang lebih terperinci:

 • Merangkumi matlamat pembelajaran yang ditetapkan untuk tahun 2.
 • Menyediakan garis panduan tentang isi kandungan yang perlu diajar dan dipelajari dalam subjek Sains.
 • Menetapkan kemahiran, konsep, dan pengetahuan asas yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam tahun tersebut.
 • Memperincikan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran.
 • Menyelaraskan pengajaran dengan penilaian untuk memastikan pembelajaran yang berkesan.

Fungsi DSKP Sains Tahun 2

Fungsi utama DSKP Sains Tahun 2 adalah sebagai panduan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar dalam melaksanakan kurikulum sains pada peringkat tahun 2. Antara fungsi-fungsi utamanya termasuklah:

 • Menetapkan standard pembelajaran yang jelas bagi subjek Sains.
 • Membantu guru-guru merancang pengajaran yang berkesan dan berkualiti.
 • Memastikan penekanan diberikan kepada aspek-aspek pembelajaran yang penting dan relevan.
 • Memudahkan penilaian dan pentaksiran perkembangan pelajar dalam subjek Sains.
 • Memberi arah kepada proses pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Download DSKP Sains Tahun 2 Percuma

Bagi memudahkan akses kepada DSKP Sains Tahun 2, dokumen tersebut boleh didapati secara percuma melalui pelbagai platform dalam talian. Guru-guru dan pelajar-pelajar digalakkan untuk memanfaatkan sumber ini sebagai panduan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sains.

Muat Turun DSKP Sains Tahun 2
SK
SJKC
SJKT

Tujuan Sains Tahun 2

Dalam mengajar Sains kepada murid-murid tahun 2, terdapat beberapa tujuan penting yang perlu ditekankan oleh guru:

 1. Memahami Konsep Asas: Guru perlu memastikan bahawa murid memahami konsep-konsep asas dalam Sains seperti ciri-ciri benda hidup, alam sekitar, dan proses-proses sederhana seperti pertumbuhan tumbuhan dan jirim pepejal, cecair, dan gas.
 2. Pembangunan Kemahiran Penyiasatan: Guru perlu menggalakkan murid untuk mengembangkan kemahiran penyiasatan seperti mengamati, membuat hipotesis, mengumpul data, dan membuat kesimpulan melalui aktiviti-aktiviti eksperimen dan pemerhatian.
 3. Penggunaan Bahasa Sains: Guru perlu membantu murid dalam menggunakan istilah-istilah sains yang betul dan memahami maknanya dalam konteks yang sesuai.
 4. Mengembangkan Minat dan Sikap Positif terhadap Sains: Guru perlu mencipta persekitaran yang menyeronokkan dan menarik bagi murid agar mereka mempunyai minat yang tinggi terhadap Sains dan mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran sains.

Kaedah Pengajaran Sains Tahun 2

Dalam mengajar Sains kepada murid-murid tahun 2, terdapat beberapa kaedah pengajaran yang berkesan:

 1. Pembelajaran Aktif: Guru perlu menggunakan kaedah pembelajaran yang aktif seperti eksperimen, perbincangan, dan aktiviti-aktiviti praktikal untuk melibatkan murid secara langsung dalam pembelajaran.
 2. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang Bersesuaian: Guru perlu menggunakan bahan-bahan bantu mengajar yang menarik dan bersesuaian dengan tahap perkembangan murid-murid tahun 2 seperti gambar, model, dan alat sains sederhana.
 3. Penekanan kepada Pembelajaran Berasaskan Masalah: Guru perlu mengaitkan konsep-konsep sains dengan situasi-situasi dalam kehidupan harian murid untuk membantu mereka memahami aplikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks yang relevan.
 4. Kerja Berkumpulan: Guru perlu menggalakkan kerja berkumpulan di kalangan murid untuk membolehkan mereka berinteraksi, berkongsi idea, dan belajar dari satu sama lain.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 2 melalui Sains Tahun 2

Pembelajaran Sains pada tahun 2 memberikan peluang untuk memperkukuh dan meluaskan pemahaman murid terhadap konsep-konsep sains yang diperoleh dalam tahun sebelumnya. Antara kepentingan pembelajaran tahun 1 melalui Sains tahun 2 adalah:

 1. Berterusan dalam Pembangunan Konsep: Melalui pengajaran sains tahun 2, murid dapat terus memperkukuhkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep asas sains yang telah dipelajari pada tahun sebelumnya, seperti konsep benda hidup, alam sekitar, dan sifat-sifat fizikal.
 2. Pembinaan Kemahiran Berterusan: Pembelajaran sains tahun 2 memberi peluang kepada murid untuk terus memperbaiki kemahiran penyiasatan dan pemikiran saintifik yang telah diperkenalkan dalam tahun sebelumnya, seperti kemahiran membuat pemerhatian, membuat hipotesis, dan mencari bukti.
 3. Memahami Kaitan Antara Konsep-Konsep Sains: Melalui pembelajaran sains tahun 2, murid dapat melihat hubungan antara konsep-konsep sains yang berbeza dan bagaimana konsep-konsep tersebut berkait rapat dalam menjelaskan fenomena alam.
 4. Pembangunan Literasi Sains yang Lebih Mendalam: Pembelajaran sains tahun 2 memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan literasi sains mereka dengan memperluas penguasaan mereka terhadap istilah-istilah sains dan konsep-konsep yang lebih kompleks.