DSKP Muat Turun PDF DSKP Pendidikan Moral Tahun 3

Muat Turun PDF DSKP Pendidikan Moral Tahun 3

16
DSKP Pendidikan Moral Tahun 3
Muat Turun PDF DSKP Pendidikan Moral Tahun 3

Bahan PDF DSKP Pendidikan Moral Tahun 3 merupakan sumber rujukan penting bagi guru-guru dan pelajar-pelajar yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di peringkat tahun 3. DSKP ini menyediakan panduan yang komprehensif dan terperinci bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Apa itu DSKP Pendidikan Moral Tahun 3?

DSKP Pendidikan Moral Tahun 3 merupakan dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan untuk pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral di peringkat tahun 3. Dokumen ini merangkumi butiran-butiran berikut:

 • Struktur Kurikulum: Menunjukkan struktur dan susunan kurikulum Pendidikan Moral bagi tahun 3.
 • Objektif Pembelajaran: Menggariskan matlamat dan objektif yang perlu dicapai oleh pelajar dalam pembelajaran Pendidikan Moral.
 • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan pelbagai aktiviti dan kaedah pengajaran yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran.
 • Penilaian dan Penilaian: Menyediakan panduan tentang cara menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ini.

Dengan menggunakan DSKP ini, guru dapat merancang pengajaran mereka dengan lebih sistematik dan berkesan, sementara pelajar dapat memahami dengan lebih baik matlamat pembelajaran dan mengejar pencapaian yang dikehendaki.

Fungsi DSKP Pendidikan Moral Tahun 3

DSKP Pendidikan Moral Tahun 3 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Panduan Pengajaran: Menjadi panduan utama bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Pendidikan Moral pada peringkat tahun 3.
 • Pengukuran Pencapaian: Membolehkan guru menilai pencapaian pelajar berdasarkan matlamat dan objektif yang ditetapkan.
 • Rujukan Pelajar: Memberikan panduan kepada pelajar tentang apa yang perlu dipelajari dan dicapai dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.
 • Penambahbaikan Kurikulum: Berfungsi sebagai alat bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk terus memantau dan meningkatkan kurikulum Pendidikan Moral bagi memastikan kesesuaian dengan keperluan semasa.

Download DSKP Pendidikan Moral Tahun 3

DSKP Pendidikan Moral Tahun 3 boleh dimuat turun dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Ini membolehkan akses yang mudah kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di peringkat tahun 3.

Tujuan Pendidikan Moral Tahun 3

Pendidikan Moral pada peringkat Tahun 3 bertujuan untuk membentuk asas keperibadian yang kukuh dalam kalangan pelajar. Guru perlu menekankan beberapa perkara penting dalam usaha mencapai objektif ini:

 1. Memahami Nilai-nilai Asas: Guru perlu memberi tumpuan kepada pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai asas seperti kejujuran, bertimbang rasa, dan bertanggungjawab.
 2. Pembangunan Sikap Positif: Guru perlu membantu pelajar untuk membangun sikap yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar.
 3. Membina Kesedaran Moral: Guru perlu menggalakkan kesedaran moral dalam kalangan pelajar, supaya mereka dapat membuat keputusan yang betul dan mengambil tindakan yang bermoral dalam kehidupan seharian.
 4. Meningkatkan Kemahiran Sosial: Guru perlu memperkukuhkan kemahiran sosial pelajar seperti kerjasama, empati, dan keupayaan berinteraksi dengan orang lain secara positif.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral Tahun 3

Untuk mengajar Pendidikan Moral kepada pelajar Tahun 3 dengan berkesan, guru boleh mengamalkan beberapa kaedah yang telah terbukti berkesan:

 1. Pendekatan Bermain-Peranan: Melalui permainan-permainan peranan, pelajar dapat memahami konsep moral dengan cara yang lebih praktikal dan menyeronokkan.
 2. Cerita dan Dongeng: Menggunakan cerita-cerita dan dongeng yang mengandungi nilai-nilai moral dapat membantu pelajar untuk memahami dan mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan situasi kehidupan sebenar.
 3. Diskusi Berstruktur: Guru boleh mengadakan sesi diskusi berstruktur untuk membolehkan pelajar menyatakan pendapat mereka mengenai isu-isu moral yang relevan dengan mereka.
 4. Aktiviti Kreatif: Melibatkan pelajar dalam aktiviti kreatif seperti melukis atau membuat projek berkaitan dengan nilai-nilai moral dapat membantu mereka menginternalisasikan konsep-konsep tersebut dengan lebih baik.

Rujukan Ilmiah:

 • Kohlberg, Lawrence. “The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice.” Harper & Row, 1981.
 • Lickona, Thomas. “Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility.” Bantam, 1992.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Pendidikan Moral Tahun 3

Pembelajaran melalui Pendidikan Moral pada peringkat Tahun 3 mempunyai kepentingan yang penting dalam pembangunan holistik pelajar:

 1. Pembentukan Asas Kekeluargaan yang Kuat: Melalui Pendidikan Moral, pelajar belajar tentang nilai-nilai seperti hormat-menghormati dan kepedulian terhadap ahli keluarga, yang membantu membentuk asas kekeluargaan yang kukuh.
 2. Pembangunan Kesedaran Sosial: Pelajaran moral membantu pelajar memahami pentingnya memberi pertimbangan terhadap perasaan dan keperluan orang lain, serta meningkatkan kesedaran mereka terhadap isu-isu sosial yang relevan.
 3. Peningkatan Kemahiran Pembuatan Keputusan: Melalui pendedahan kepada situasi-situasi moral yang berbeza, pelajar belajar untuk memikirkan implikasi dari setiap tindakan mereka, serta membuat keputusan yang bermakna dan bermoral.
 4. Pembinaan Identiti dan Kepribadian: Pembelajaran moral membantu dalam pembinaan identiti dan kepribadian pelajar, dengan memperkuatkan nilai-nilai positif dan sikap-sikap yang diingini dalam diri mereka.

Melalui Pendidikan Moral, pelajar Tahun 3 dapat memperoleh asas moral yang kukuh yang akan membantu mereka menjadi individu yang bertanggungjawab, bermoral, dan peka terhadap keperluan sosial.