DSKP Bahan Official KPM DSKP Sains Tahun 5

Bahan Official KPM DSKP Sains Tahun 5

4
DSKP Sains Tahun 5
Bahan Official KPM DSKP Sains Tahun 5

Dalam pendahuluan ini, kita akan mengulas mengenai DSKP Sains Tahun 5. DSKP ini adalah panduan penting bagi guru dan pelajar dalam memahami dan melaksanakan kurikulum sains pada tahap tahun 5.

Apa itu DSKP Sains Tahun 5?

DSKP Sains Tahun 5 merupakan satu dokumen rujukan yang menyediakan panduan dan garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran sains di peringkat tahun 5. Ia merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Struktur Kurikulum: Menetapkan struktur keseluruhan kurikulum sains, termasuk matlamat pembelajaran, pengetahuan yang perlu dikuasai, dan kemahiran yang perlu dipraktikkan.
 • Pentaksiran: Menyediakan garis panduan tentang bagaimana menilai pencapaian pelajar dalam pelbagai aspek sains.
 • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan cadangan aktiviti pembelajaran yang boleh dilaksanakan di dalam dan di luar bilik darjah untuk membantu pelajar memahami konsep sains dengan lebih baik.
 • Penerangan Modul: Menyediakan penerangan terperinci mengenai setiap modul atau topik dalam kurikulum, termasuk objektif pembelajaran, isu-isu utama, dan cadangan pengajaran.
 • Pengintegratan Teknologi: Menggalakkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran sains bagi meningkatkan keseronokan dan pemahaman pelajar.

Fungsi DSKP Sains Tahun 5

Fungsi utama DSKP Sains Tahun 5 adalah sebagai berikut:

 • Menggariskan Matlamat Pembelajaran: Menetapkan matlamat yang jelas bagi pembelajaran sains untuk pelajar tahun 5.
 • Memberi Garis Panduan Pentaksiran: Menyediakan panduan tentang bagaimana guru boleh menilai pencapaian pelajar dalam bidang sains.
 • Membantu Perancangan Pengajaran: Menyediakan panduan tentang cara merancang pengajaran yang efektif dan menyeronokkan bagi pelajar.
 • Menyokong Pembelajaran Holistik: Membantu dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan menyokong perkembangan pelajar dalam semua aspek sains.
 • Memberi Rujukan Kepada Guru dan Pentadbir: Menjadi rujukan yang berguna bagi guru dan pentadbir sekolah dalam melaksanakan kurikulum sains.

Download DSKP Sains Tahun 5

DSKP Sains Tahun 5 boleh dimuat turun dari laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Pelajar, guru, dan ibu bapa digalakkan untuk memanfaatkan sumber ini sebagai panduan yang penting dalam melaksanakan kurikulum sains bagi tahun 5.

DKSP SAIN BAGI TAHUN 6
SK
SJKT
SJKC

Tujuan Sains Tahun 5

Dalam mengajar Sains kepada murid-murid Tahun 5, terdapat beberapa tujuan penting yang perlu ditekankan oleh guru. Antara tujuan-tujuan tersebut ialah:

 1. Pemahaman Konsep Asas: Guru perlu memastikan bahawa murid memahami konsep-konsep asas dalam Sains seperti jirim, tenaga, haba, dan elektrik. Ini membentuk asas penting untuk pembelajaran Sains pada peringkat yang lebih tinggi.
 2. Kemahiran Pemikiran Saintifik: Penting bagi murid untuk mempelajari kaedah saintifik seperti membuat hipotesis, mengamati, mengukur, dan membuat kesimpulan. Guru perlu menggalakkan pembangunan kemahiran ini melalui aktiviti-aktiviti praktikal dan penyiasatan.
 3. Penyelidikan dan Pemecahan Masalah: Murid perlu didorong untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi penyelidikan dan pemecahan masalah. Ini melibatkan kemahiran mengumpul data, menganalisis maklumat, dan mencari penyelesaian.
 4. Pemahaman Kelestarian Alam Sekitar: Guru perlu menekankan pentingnya menjaga alam sekitar dan kesan tindakan manusia terhadap persekitaran. Ini merangkumi pemahaman tentang kitar semula, penjagaan hidupan liar, dan perlindungan sumber air.

Kaedah Pengajaran Sains Tahun 5

Dalam mengajar Sains kepada murid-murid Tahun 5, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa kaedah yang sesuai:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu menggalakkan murid untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Ini boleh dicapai melalui aktiviti-aktiviti seperti eksperimen, perbincangan kumpulan, dan projek penyelidikan.
 2. Penggunaan Bahan Sumber: Guru perlu memanfaatkan pelbagai bahan sumber seperti buku teks, bahan audiovisual, dan peralatan makmal untuk menyokong pengajaran mereka. Ini membantu memperkukuh pemahaman konsep melalui pelbagai cara.
 3. Pembelajaran Kolaboratif: Menggalakkan kerja berkumpulan dan kerja berpasangan membantu murid untuk belajar dari satu sama lain. Guru boleh mengatur aktiviti-aktiviti kolaboratif yang merangsang perbincangan dan perkongsian idea.
 4. Penekanan ke atas Pembelajaran Praktikal: Aktiviti-aktiviti praktikal seperti eksperimen dan demonstrasi membolehkan murid untuk mengalami konsep-konsep sains secara langsung. Ini membantu memperjelaskan konsep-konsep yang mungkin sukar difahami melalui pembelajaran teori sahaja.

Penting untuk merujuk kepada kaedah pengajaran dan panduan kurikulum yang disediakan oleh kementerian pendidikan tempatan serta kajian-kajian ilmiah dalam bidang pengajaran dan pembelajaran Sains untuk memastikan kaedah yang digunakan sesuai dengan keperluan murid.