DSKP Download Bahan KPM DSKP Pendidikan Moral Tahun 5

Download Bahan KPM DSKP Pendidikan Moral Tahun 5

8
dskp Pendidikan Moral tahun 5
Download Bahan KPM DSKP Pendidikan Moral Tahun 5

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 merupakan satu aspek yang penting. DSKP merangkumi kurikulum, strategi pengajaran dan pembelajaran, penilaian, serta penambahbaikan yang berterusan dalam bidang Pendidikan Moral. Dalam artikel ini, kita akan mengupas secara terperinci mengenai DSKP Pendidikan Moral Tahun 5, memahami apa itu, fungsi-fungsi utamanya, dan cara untuk mengaksesnya.

Apa itu DSKP Pendidikan Moral Tahun 5?

DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi subjek Pendidikan Moral untuk murid-murid tahun lima di sekolah rendah. Dokumen ini menyediakan garis panduan kepada guru-guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta penilaian yang sistematik dalam subjek ini. Berikut adalah penerangan secara lengkap mengenai DSKP Pendidikan Moral Tahun 5:

 • Struktur Kurikulum: DSKP ini merangkumi struktur kurikulum Pendidikan Moral yang meliputi matlamat, pencapaian, dan penilaian yang dijangka untuk tahun lima.
 • Penekanan Pendidikan Moral: Dokumen ini menekankan pembangunan moral murid-murid pada peringkat ini melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 • Pengintegrasian Nilai: DSKP ini mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kurikulum, termasuklah pengetahuan, kemahiran, dan sikap.
 • Pemantauan dan Penilaian: Dokumen ini menyediakan garis panduan tentang cara pemantauan dan penilaian prestasi murid berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.

Fungsi DSKP Pendidikan Moral Tahun 5

Fungsi utama DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 adalah seperti berikut:

 • Mengukuhkan Asas Moral: DSKP ini bertujuan untuk memperkukuhkan asas moral dan etika dalam kalangan murid pada peringkat tahun lima.
 • Membentuk Karakter: Dokumen ini membantu dalam membentuk karakter yang baik dan bermoral dalam diri murid melalui pembelajaran yang sistematis.
 • Membangunkan Kecerdasan Emosi: Melalui pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral, DSKP ini juga bertujuan untuk membantu murid memahami dan mengawal emosi mereka dengan bijak.
 • Menyokong Pembangunan Holistik: DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 juga bertujuan untuk menyokong pembangunan holistik murid, termasuk aspek intelektual, emosi, dan sosial mereka.

Download DSKP Pendidikan Moral Tahun 5

DSKP Pendidikan Moral Tahun 5 boleh didapati untuk dimuat turun melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau laman web yang dikhaskan untuk perkara berkaitan kurikulum. Guru-guru serta pihak yang berminat boleh mengaksesnya untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dalam subjek Pendidikan Moral untuk murid tahun lima.

DSKP MORAL TAHUN 6
SK
SJKT
SJKC

Tujuan Pendidikan Moral Tahun 5

Dalam pengajaran Pendidikan Moral untuk pelajar Tahun 5, terdapat beberapa tujuan yang perlu ditekankan oleh guru. Tujuan-tujuan ini bertumpu kepada pembentukan nilai-nilai moral yang kukuh dan membantu perkembangan moral pelajar pada peringkat ini. Antara tujuan-tujuan tersebut ialah:

 1. Pemahaman Nilai-nilai Moral: Guru perlu menekankan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai moral seperti jujur, bertimbang rasa, bertolak ansur, dan bertanggungjawab. Pelajar perlu difahamkan tentang kepentingan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka.
 2. Penghayatan Nilai: Selain daripada pemahaman, pelajar juga perlu diajar untuk menghayati nilai-nilai moral tersebut. Guru perlu membantu pelajar merasai betapa pentingnya mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.
 3. Amalan Nilai: Amalan nilai-nilai moral adalah penting. Guru perlu menggalakkan pelajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, dalam interaksi dengan rakan sebaya, guru boleh menggalakkan pelajar untuk menunjukkan sikap bertolak ansur dan tolong-menolong.
 4. Pembangunan Kesedaran Moral: Selain daripada pengajaran secara langsung, guru juga perlu membantu pelajar memahami implikasi dan kesan dari tindakan mereka terhadap nilai-nilai moral. Ini melibatkan membimbing pelajar untuk memikirkan kesannya terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral Tahun 5

Dalam mengajar Pendidikan Moral kepada pelajar Tahun 5, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pengajaran. Kaedah-kedah ini perlu sesuai dengan tahap perkembangan pelajar dan mampu menyampaikan nilai-nilai moral secara berkesan. Berikut adalah beberapa kaedah yang sesuai:

 1. Pengajaran Melalui Cerita atau Kisah: Menggunakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang mengandungi nilai-nilai moral boleh membantu pelajar memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut dengan lebih baik.
 2. Perbincangan Kelompok: Guru boleh menggalakkan perbincangan dalam kumpulan kecil di kalangan pelajar. Melalui perbincangan ini, pelajar dapat berkongsi pendapat dan pandangan mereka tentang nilai-nilai moral yang diajar.
 3. Permainan dan Aktiviti: Menggunakan permainan dan aktiviti yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Contohnya, permainan peranan yang melibatkan situasi-situasi moral dapat membantu pelajar memahami bagaimana membuat keputusan moral yang betul.
 4. Model Peranan Guru: Guru perlu menjadi contoh teladan dalam pengamalan nilai-nilai moral. Tindakan guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dapat memberikan kesan yang mendalam terhadap pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap nilai-nilai moral.
 5. Penggunaan Teknologi: Teknologi juga boleh digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Video, animasi, atau aplikasi interaktif yang menggariskan nilai-nilai moral dapat memperkukuh pemahaman pelajar.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Pendidikan Moral Tahun 5

Pembelajaran melalui Pendidikan Moral pada peringkat Tahun 5 mempunyai kepentingan yang penting dalam perkembangan keseluruhan pelajar. Beberapa kepentingan ini termasuklah:

 1. Pembentukan Karakter: Pendidikan Moral membantu dalam pembentukan karakter pelajar dengan mengajar mereka tentang nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan.
 2. Pembangunan Empati dan Tanggungjawab: Melalui pembelajaran moral, pelajar belajar untuk memahami dan menghargai perasaan dan pengalaman orang lain, serta menanggung tanggungjawab terhadap tindakan mereka.
 3. Pembangunan Kesedaran Sosial: Pembelajaran moral juga membantu dalam pembangunan kesedaran sosial pelajar, membuat mereka lebih peka terhadap isu-isu moral dan sosial dalam masyarakat.
 4. Peningkatan Hubungan Interpersonal: Dengan memahami nilai-nilai moral, pelajar dapat membina hubungan interpersonal yang lebih baik dengan rakan sebaya, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhannya.

Pembelajaran melalui Pendidikan Moral pada peringkat Tahun 5 memainkan peranan penting dalam membentuk aspek moral dan etika dalam diri pelajar, membantu mereka menjadi individu yang berdaya maju dan bertanggungjawab dalam masyarakat.