DSKP Download Bahan DSKP Sejarah Tahun 4

Download Bahan DSKP Sejarah Tahun 4

5
DSKP Sejarah Tahun 4
Download Bahan DSKP Sejarah Tahun 4

Dalam era pendidikan moden, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) memainkan peranan penting dalam menyusun kurikulum untuk setiap mata pelajaran. Bagi subjek Sejarah di Tahap Tahun 4, DSKP memegang peranan krusial dalam menetapkan matlamat pembelajaran dan penilaian yang perlu dicapai oleh murid-murid pada peringkat ini.

Apa itu DSKP Sejarah Tahun 4?

DSKP Sejarah Tahun 4 merupakan panduan rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi guru-guru dan pelajar-pelajar pada tahap ini. Ia merangkumi matlamat pembelajaran, penilaian, dan silibus yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah di peringkat Tahun 4. Berikut adalah penerangan lengkap dalam bentuk bullet:

 • DSKP Sejarah Tahun 4 menyediakan garis panduan untuk proses pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah pada tahap ini.
 • Ia merangkumi penekanan kepada pembangunan pemahaman tentang sejarah tempatan dan global.
 • Matlamat pembelajaran termasuklah memahami peristiwa bersejarah, menilai kesan peristiwa terhadap masyarakat, dan mengenal pasti nilai-nilai yang boleh dipelajari dari sejarah.
 • Penilaian dalam DSKP ini bertujuan untuk mengukur kefahaman dan kemahiran murid dalam menilai, menganalisis, dan menyimpulkan maklumat sejarah.
 • Silibus yang disusun dalam DSKP ini memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan aktiviti dan pengalaman murid.

Fungsi DSKP Sejarah Tahun 4

DSKP Sejarah Tahun 4 berfungsi sebagai panduan utama bagi guru-guru dalam merancang pengajaran dan penilaian yang berkesan. Fungsi utamanya termasuk:

 • Menetapkan matlamat pembelajaran yang jelas dan terukur bagi subjek Sejarah pada tahap Tahun 4.
 • Menggariskan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
 • Memberi panduan kepada guru dalam menilai pencapaian murid secara sistematik dan objektif.
 • Memastikan keseimbangan antara pembelajaran konsep, kemahiran, dan nilai dalam pengajaran subjek Sejarah.
 • Membantu guru dalam menyesuaikan pengajaran dengan keperluan dan kebolehan murid secara individu.

Download DSKP Sejarah Tahun 4

DSKP Sejarah Tahun 4 boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal e-Penyelidikan. Guru-guru dan pelajar-pelajar disarankan untuk merujuk kepada dokumen ini sebagai panduan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah di peringkat Tahun 4.

Tujuan Sejarah Tahun 4

Sejarah dalam tahun 4 bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep dasar dalam sejarah serta mengembangkan pemahaman mereka tentang masa lalu, kini, dan masa depan. Guru perlu memberi tumpuan kepada:

 1. Pembangunan Kesedaran Sejarah: Memastikan pelajar memahami nilai dan pentingnya mempelajari sejarah untuk memahami identiti dan warisan negara.
 2. Pembentukan Kemahiran Kritis: Mendorong pemikiran kritis dalam menilai sumber-sumber sejarah dan menganalisis peristiwa bersejarah.
 3. Pengukuhan Nilai Murni: Menggunakan kisah sejarah untuk menyampaikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi kepada pelajar.
 4. Pengembangan Kemahiran Komunikasi: Mendorong pelajar untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sejarah secara efektif melalui pelbagai medium.

Kaedah Pengajaran Sejarah Tahun 4

Pengajaran Sejarah pada tahap tahun 4 harus memperkenalkan konsep-konsep sejarah secara menyeluruh dan merangsang minat pelajar dalam subjek tersebut. Berikut adalah beberapa kaedah yang berkesan:

 1. Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Menggunakan kaedah seperti perbincangan berstruktur dan projek kajian sejarah untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran.
 2. Penggunaan Sumber Beragam: Memperkenalkan pelajar kepada pelbagai sumber sejarah seperti teks, gambar, video, dan bahan-bahan digital untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konteks sejarah.
 3. Aktiviti Berasaskan Permainan: Menggunakan permainan dan aktiviti bermain peranan untuk menyampaikan konsep-konsep sejarah secara menarik dan interaktif kepada pelajar.
 4. Integrasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti perisian simulasi sejarah dan sumber-sumber digital untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Sejarah Tahun 4

Pembelajaran melalui Sejarah Tahun 4 memberikan pelbagai manfaat kepada pelajar:

 1. Memahami Identiti Kebangsaan: Melalui pengajaran sejarah, pelajar dapat memahami perkembangan negara dan identiti kebangsaan mereka.
 2. Pembentukan Kesedaran Sejarah: Mempelajari sejarah membantu pelajar menghargai perjuangan dan pencapaian nenek moyang mereka serta memahami kesan peristiwa sejarah terhadap dunia moden.
 3. Pengembangan Kemahiran Kritis: Melalui analisis sumber sejarah, pelajar dapat mengembangkan kemahiran kritis yang penting untuk menilai maklumat dalam masyarakat yang kompleks.
 4. Pemupukan Nilai Murni: Kisah-kisah sejarah menyampaikan nilai-nilai murni seperti patriotisme, toleransi, dan keadilan kepada pelajar, membantu dalam pembentukan watak yang baik.
 5. Peningkatan Kemahiran Komunikasi: Pembelajaran sejarah melalui aktiviti seperti perbincangan kumpulan dan projek kajian membantu meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar.

Dengan mengambil kira tujuan, kaedah pengajaran, dan kepentingan pembelajaran Sejarah Tahun 4 ini, guru dapat memastikan bahawa pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna dalam subjek sejarah.