DSKP Download PDF DSKP Sejarah Tahun 6

Download PDF DSKP Sejarah Tahun 6

17
DSKP Sejarah Tahun 6
Download PDF DSKP Sejarah Tahun 6

Download PDF DSKP Sejarah Tahun 6. Dalam era digital yang semakin canggih ini, pendidikan turut mengalami transformasi dalam penggunaan teknologi. Salah satu aspek yang turut terlibat dalam transformasi ini adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). DSKP Sejarah Tahun 6 merupakan satu contoh penting dalam konteks pembelajaran sejarah di peringkat sekolah rendah. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai DSKP Sejarah Tahun 6, termasuk definisi, fungsi, serta cara untuk mengaksesnya.

Apa itu DSKP Sejarah Tahun 6?

DSKP Sejarah Tahun 6 adalah dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang merangkumi kurikulum serta panduan pentaksiran untuk mata pelajaran Sejarah bagi murid Tahun 6. Dokumen ini memberikan garis panduan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran serta pembelajaran Sejarah yang efektif. Berikut adalah penerangan secara lengkap mengenai DSKP Sejarah Tahun 6:

 • Pengenalan Kurikulum: DSKP Sejarah Tahun 6 menggariskan silibus yang merangkumi topik-topik sejarah yang relevan dengan pembangunan intelektual dan moral murid pada peringkat Tahun 6.
 • Objektif Pembelajaran: Dokumen ini menetapkan objektif pembelajaran yang jelas bagi setiap unit pembelajaran, yang membantu guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid.
 • Penilaian: DSKP Sejarah Tahun 6 juga menyediakan garis panduan dalam pentaksiran murid, termasuk kaedah penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian murid dalam mata pelajaran Sejarah.
 • Pengintegrasian Teknologi: Dalam konteks pendidikan digital, DSKP Sejarah Tahun 6 juga merangkumi panduan bagi penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Rujukan: Dokumen ini juga menyediakan rujukan bagi guru-guru untuk merujuk kepada bahan-bahan tambahan yang berkaitan dengan topik-topik yang diajar.

Fungsi DSKP Sejarah Tahun 6

DSKP Sejarah Tahun 6 memainkan beberapa peranan penting dalam konteks pembelajaran Sejarah di peringkat Tahun 6. Antara fungsi utamanya termasuk:

 • Panduan Pengajaran: Menyediakan garis panduan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkualiti.
 • Penilaian Murid: Merangkumi kaedah penilaian yang berkualiti untuk mengukur pencapaian murid dalam mata pelajaran Sejarah.
 • Rujukan Guru: Menjadi rujukan utama bagi guru-guru dalam memahami silibus serta objektif pembelajaran mata pelajaran Sejarah.
 • Konsistensi Kurikulum: Memastikan konsistensi dalam penyampaian kurikulum Sejarah di seluruh sekolah rendah di Malaysia.

Download DSKP Sejarah Tahun 6

DSKP Sejarah Tahun 6 boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mendapatkan salinan terkini DSKP Sejarah Tahun 6, anda boleh mengunjungi laman web Kementerian Pendidikan Malaysia atau portal pendidikan yang berkaitan. Pastikan untuk sentiasa merujuk kepada versi terkini DSKP Sejarah Tahun 6 untuk memastikan keserasian dengan kurikulum terkini serta garis panduan pentaksiran yang digunakan oleh Kementerian.

Tujuan Pengajaran Sejarah Tahun 6

Dalam pengajaran Sejarah Tahun 6, guru perlu memberi tumpuan kepada beberapa objektif utama:

 1. Memahami perkembangan sejarah tempatan dan global yang relevan dengan konteks Malaysia.
 2. Meningkatkan kemahiran kritikal dalam menganalisis dan menilai sumber-sumber sejarah.
 3. Membentuk kesedaran terhadap nilai-nilai murni dan keperibadian melalui pengajaran sejarah.
 4. Membangunkan pemahaman yang mendalam mengenai identiti dan warisan budaya negara.

Kaedah Pengajaran Sejarah Tahun 6

Pengajaran Sejarah Tahun 6 boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah yang berkesan:

 1. Pengajaran Berpusatkan Murid: Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan pendapat, membuat kajian, dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti kreatif seperti persembahan teater atau pembikinan projek.
 2. Penggunaan Sumber Pelbagai: Guru boleh menggabungkan penggunaan buku teks, bahan bacaan tambahan, filem dokumentari, dan sumber digital untuk menyampaikan pelajaran dengan cara yang menarik dan menyeluruh.
 3. Aktiviti Kolaboratif: Murid-murid boleh diberi peluang untuk bekerjasama dalam kumpulan untuk menjawab soalan, menyelesaikan masalah, atau membuat projek kajian.
 4. Pembelajaran Berasaskan Projek: Guru boleh memberi tugas projek yang melibatkan penyelidikan, penulisan laporan, dan pembentangan hasil kepada kelas. Ini memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan cara yang praktikal.

Rujukan Ilmiah:

 • Barton, K.C., & Levstik, L.S. (2004). Teaching History for the Common Good. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Wineburg, S. (2001). Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. Temple University Press.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Sejarah Tahun 6

Pembelajaran melalui Sejarah Tahun 6 mempunyai beberapa kepentingan yang penting:

 1. Pembentukan Identiti Kebangsaan: Murid-murid dapat memahami asal-usul dan perkembangan negara mereka, yang membantu mereka membangunkan rasa kebangsaan dan identiti yang kuat.
 2. Pembangunan Kemahiran Analitikal: Pengajaran sejarah melatih murid untuk menganalisis maklumat, menilai kesahihan sumber, dan membuat kesimpulan berasaskan bukti.
 3. Peningkatan Kesedaran Budaya: Pembelajaran tentang sejarah tempatan dan global membantu murid memahami dan menghargai kepelbagaian budaya serta warisan yang ada di sekeliling mereka.
 4. Pembangunan Kecerdasan Emosi: Melalui kajian sejarah, murid belajar mengenai pengalaman manusia dalam menghadapi cabaran dan kejayaan, yang membantu mereka mengembangkan empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.

Melalui pengajaran Sejarah Tahun 6 yang berkesan, murid-murid dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sejarah serta kepentingan pembelajaran melalui subjek ini dalam pembentukan diri mereka sebagai individu dan warganegara yang bertanggungjawab.