DSKP Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 1

Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 1

9
DSKP Sejarah Tingkatan 1
Download Bahan DSKP Sejarah Tingkatan 1

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (PdP) subjek DSKP Sejarah Tingkatan 1, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) memainkan peranan penting dalam membimbing guru dan pelajar. DSKP Sejarah Tingkatan 1 memberikan garis panduan yang terperinci untuk menyusun pengajaran dan penilaian yang berkualiti.

Apa itu DSKP Sejarah Tingkatan 1?

DSKP Sejarah Tingkatan 1 adalah panduan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mata pelajaran Sejarah di peringkat Tingkatan 1. Dokumen ini merangkumi matlamat, pengetahuan, kemahiran, nilai, dan elemen pentaksiran yang perlu dicapai oleh pelajar pada peringkat tersebut. Berikut adalah penerangan lengkap dalam bentuk bullet:

 • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk memperkukuh pemahaman pelajar tentang konsep sejarah, identiti kebangsaan, dan keterampilan berfikir kritis.
 • Struktur Kurikulum: Menggariskan struktur kurikulum Sejarah yang meliputi topik-topik utama, subtopik, dan aktiviti pembelajaran yang sesuai.
 • Isi Kandungan: Menyediakan garis panduan tentang isi kandungan yang perlu diajar termasuk fakta sejarah, peristiwa penting, tokoh bersejarah, dan tempoh zaman tertentu.
 • Kemahiran Berfikir: Mendorong pembangunan kemahiran berfikir kritis, analitikal, dan kreatif dalam menganalisis sumber sejarah dan membuat kesimpulan.
 • Pentaksiran: Menetapkan kaedah pentaksiran yang pelbagai untuk mengukur pencapaian pelajar meliputi ujian bertulis, tugasan projek, dan penilaian kendiri.

Fungsi DSKP Sejarah Tingkatan 1

DSKP Sejarah Tingkatan 1 mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Membimbing Pengajaran: Menjadi panduan bagi guru dalam merancang pengajaran yang sistematis dan menyeluruh.
 • Mengukur Pencapaian: Merupakan alat untuk menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di peringkat Tingkatan 1.
 • Menyelaraskan Pengajaran: Memastikan konsistensi dalam penyampaian isi kandungan dan kemahiran pembelajaran di seluruh sekolah.
 • Menggalakkan Pembelajaran Holistik: Mendorong pembelajaran yang holistik dengan menitikberatkan aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai.

Download DSKP Sejarah Tingkatan 1

DSKP Sejarah Tingkatan 1 boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau portal pendidikan yang disediakan. Pelbagai sumber termasuk e-buku, aplikasi mudah alih, dan laman web pendidikan menyediakan akses kepada dokumen ini bagi kegunaan guru dan pelajar.

Tujuan Sejarah Tingkatan 1

Dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah Tingkatan 1, guru perlu memberi penekanan kepada beberapa tujuan penting:

 1. Memahami Asas Sejarah: Memastikan pelajar memahami konsep asas sejarah termasuk kronologi, sebab akibat, perubahan dan kesinambungan dalam konteks sejarah tempatan dan global.
 2. Membangunkan Kemahiran Pemikiran Kritis: Mendorong pelajar untuk mengkritik, menilai, dan menganalisis sumber sejarah seperti dokumen, artefak, dan saksi mata.
 3. Membangunkan Kesedaran Sejarah: Membantu pelajar memahami hubungan antara peristiwa sejarah dengan kehidupan mereka sendiri serta pentingnya mempelajari sejarah untuk pembentukan identiti dan kefahaman terhadap masyarakat.
 4. Menghargai Pluralisme Sejarah: Mengajar pelajar untuk menghargai pelbagai perspektif dan tafsiran sejarah yang berbeza, termasuk mempertimbangkan variasi dalam pandangan dan pengalaman sejarah.

Kaedah Pengajaran Sejarah Tingkatan 1

Dalam pengajaran Sejarah Tingkatan 1, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk memastikan pembelajaran yang berkesan:

 1. Pendekatan Berpusatkan Pelajar: Guru perlu menggunakan pendekatan yang aktif dan memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam proses pembelajaran, seperti perbincangan kumpulan, simulasi, atau persembahan projek.
 2. Penggunaan Sumber Sejarah: Menggunakan pelbagai sumber sejarah seperti teks, gambar, rakaman audio, dan video untuk memperkaya pengalaman pembelajaran pelajar.
 3. Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Memanfaatkan teknologi seperti laman web, aplikasi, dan perisian interaktif untuk menyampaikan maklumat sejarah secara menarik dan mudah difahami.
 4. Penekanan pada Kemahiran Literasi Sejarah: Memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran membaca, menulis, dan berfikir secara kritis melalui aktiviti seperti menganalisis teks sejarah, menulis esei, dan membuat presentasi.

Kepentingan Pembelajaran Melalui Sejarah Tingkatan 1

Pembelajaran melalui Sejarah Tingkatan 1 mempunyai kepentingan yang penting dalam pembangunan pelajar:

 1. Pembentukan Identiti dan Kesedaran Kebangsaan: Pembelajaran sejarah membantu pelajar memahami asal usul dan perkembangan negara mereka, menyumbang kepada pembentukan identiti kebangsaan dan kesedaran akan warisan budaya.
 2. Pemerkasaan Kemahiran Pemikiran Kritis: Melalui analisis sumber sejarah dan penilaian terhadap peristiwa sejarah, pelajar dapat mengembangkan kemahiran pemikiran kritis yang penting dalam menilai maklumat dan membuat keputusan.
 3. Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Manusia: Pembelajaran sejarah mengajarkan pelajar tentang nilai-nilai manusia seperti keadilan, kesetiaan, dan kebebasan, serta memberi pemahaman tentang kesan tindakan masa lampau terhadap masyarakat masa kini.
 4. Pengaplikasian Pembelajaran ke dalam Konteks Masa Kini: Pelajar dapat menghubungkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu semasa dan melihat relevansi sejarah dalam konteks moden, memupuk kesedaran sosial dan kesusasteraan.