Sains Kemahiran Proses Sains atau Science Process Skills Pertama (1) : Memerhati (Observing)

Kemahiran Proses Sains atau Science Process Skills Pertama (1) : Memerhati (Observing)

166
Kemahiran Proses Sains
Kemahiran Proses Sains atau Science Process Skills Pertama (1) : Memerhati (Observing)

Memerhati atau observing merupakan Kemahirna Proses Sains yang pertama yang perlu kita ketahui. Kemahiran Proses Sains (KPS) dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merujuk kepada kemahiran kognitif, prosedural, dan disposisional yang diperlukan untuk memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah dalam bidang sains. Ini termasuk kemahiran seperti mengamati, membuat hipotesis, merancang eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

KPS membantu pelajar untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan saintifik, serta memupuk sikap positif terhadap sains. Melalui penekanan pada KPS, murid diajar untuk menjadi penyelidik sains yang aktif dan berpengetahuan dalam menjelajahi dunia di sekeliling mereka.

Penerangan Mudah Kemahiran Proses Sains : Memerhati

Kemahiran Proses Sains

Memerhati merupakan proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Secara umumnya, kami buat kesimpulan seperti berikut :

  • Kumpulan maklumat guna lima deria iaitu rasa, penglihatan, bau, pendengaran dan sentuhan.
  • Kumpul data secara kualitatif
  • Kumpul data secara kuantitatif
  • Pengetahuan konsep perlu

Pentingnya Menguasai Kemahiran Proses Sains Pertama iaitu Memerhati

Kemahiran Proses Sains yang pertama, iaitu “Memerhati”, adalah asas penting dalam pendekatan saintifik. Memerhati melibatkan penggunaan deria untuk mengumpul maklumat dan data tentang objek atau fenomena yang diamati. Proses ini membolehkan pelajar mengenal pasti ciri-ciri, corak, dan perubahan yang berlaku dalam sesuatu sistem atau situasi.

Dalam konteks kelas sains, aktiviti memerhati boleh merangkumi pengamatan langsung, penggunaan alat pengukur, atau kajian terhadap bahan rujukan. Objektif utama adalah untuk membantu pelajar memperoleh maklumat awal yang relevan untuk memulakan penyiasatan saintifik atau memahami konsep sains yang diajar.

Kemahiran memerhati juga melibatkan penggunaan kemahiran visual dan perhatian terhadap butiran. Pelajar diajar untuk mengenal pasti perbezaan, pola, dan hubungan antara objek atau peristiwa yang diamati. Selain itu, mereka diajar untuk menjadi peka terhadap perubahan atau perbezaan yang mungkin berlaku, yang kemudian dapat membentuk hipotesis atau mendorong penyelidikan lanjutan.

Secara keseluruhannya, kemahiran memerhati merupakan langkah permulaan yang penting dalam proses saintifik, membantu pelajar untuk memahami dunia di sekeliling mereka dengan lebih mendalam dan kritis.