Buku Panduan & Pengurusan Download PDF DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 Sekolah Rendah

Download PDF DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 Sekolah Rendah

52
Download PDF DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 Sekolah Rendah

Dalam konteks DSKP pendidikan seni visual tahun 1, DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran) menjadi landasan penting bagi guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Artikel ini akan mengupas secara terperinci mengenai DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1, menyediakan panduan kepada guru-guru untuk memahami dan mengaplikasikan dokumen ini dalam proses pengajaran.

Penerangan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1

Apa itu DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1?

DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 merupakan panduan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggariskan matlamat pembelajaran, isu-isu penting, dan penilaian dalam mata pelajaran Seni Visual bagi murid tahun 1. Berikut adalah penerangan lengkap mengenai DSKP ini:

 • DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 adalah dokumen rujukan yang menyediakan garis panduan bagi guru dalam merancang pengajaran dan aktiviti pembelajaran dalam subjek Seni Visual untuk murid tahun 1.
 • Dokumen ini merangkumi matlamat pembelajaran, pencapaian pembelajaran, serta kaedah penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan dan keperluan murid tahun 1.
 • DSKP ini memfokuskan pada pembangunan kemahiran asas dalam seni visual seperti pengamatan, kreativiti, dan kemahiran manipulatif menggunakan pelbagai media dan teknik.

Fungsi DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1

Fungsi utama DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 adalah seperti berikut:

 • Memandu guru dalam merancang pengajaran yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pembelajaran murid tahun 1.
 • Menetapkan standard prestasi yang dijangka untuk setiap tahap perkembangan dalam pembelajaran seni visual.
 • Menyediakan panduan dalam menilai pencapaian murid berdasarkan objektif pembelajaran yang ditetapkan.
 • Menyokong perkembangan murid dalam aspek kreativiti, imaginasi, dan penguasaan kemahiran teknikal dalam seni visual.

Download DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 Percuma

Guru-guru yang berminat untuk mendapatkan salinan DSKP Pendidikan Seni Visual Tahun 1 boleh memperolehnya secara percuma melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen ini disediakan dalam format PDF untuk memudahkan aksesibiliti dan rujukan. Dengan memiliki salinan DSKP ini, guru-guru dapat lebih efektif dalam menyusun kurikulum, merancang aktiviti pembelajaran, dan menilai pencapaian murid dalam subjek Seni Visual.

Tujuan Pendidikan Seni Visual Tahun 1

Penting untuk guru memahami tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 1 agar mereka dapat menekankan aspek yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan pelajar pada peringkat ini. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah:

 1. Menggalakkan Kreativiti: Guru perlu menekankan pembangunan kreativiti pelajar dalam menyatakan diri mereka melalui pelbagai media dan teknik seni visual.
 2. Membangunkan Kemahiran Motor Halus: Pelajar perlu diberi peluang untuk mengembangkan kemahiran motor halus melalui aktiviti-aktiviti seperti melukis, mewarna, dan membuat kraftangan.
 3. Mengenali dan Menghargai Seni: Guru harus membantu pelajar untuk mengenali dan menghargai seni dalam pelbagai bentuk dan budaya, serta memahami nilai-nilai yang disampaikan melalui karya seni.
 4. Meningkatkan Kesedaran Estetik: Penting untuk meningkatkan kesedaran estetik pelajar, membantu mereka menghargai keindahan dalam alam sekitar dan dalam karya seni.
 5. Mengembangkan Kemahiran Berfikir Kreatif: Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran berfikir kreatif dalam menyelesaikan masalah dan mencipta karya seni sendiri.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1

Pengajaran Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 1 boleh dijalankan melalui pelbagai kaedah yang bersifat interaktif dan merangsang. Contoh kaedah pengajaran yang berkesan termasuk:

 1. Demonstrasi Langsung: Guru dapat memulakan dengan demonstrasi langsung langkah demi langkah cara melukis atau membuat kraftangan sederhana.
 2. Penggunaan Media Visual: Guru boleh menggunakan media visual seperti video atau gambar-gambar untuk memperkenalkan pelbagai teknik seni visual kepada pelajar.
 3. Aktiviti Praktikal: Aktiviti praktikal yang melibatkan pelajar secara langsung dalam membuat karya seni seperti melukis, mewarna, atau membuat kraftangan adalah kaedah yang berkesan untuk memperkukuhkan pemahaman mereka.
 4. Kolaborasi: Menggalakkan kerja berkumpulan atau kerja berpasangan untuk menjalankan projek seni dapat membantu pelajar belajar dari satu sama lain dan mengembangkan kemahiran sosial.
 5. Pertunjukan Seni: Mengadakan pertunjukan seni di sekolah atau di kelas dapat memberi peluang kepada pelajar untuk memamerkan hasil karya mereka dan meningkatkan keyakinan diri.

Rujukan ilmiah yang boleh digunakan untuk sokongan pengajaran Pendidikan Seni Visual termasuk buku-buku teks tentang prinsip-prinsip seni visual, jurnal-jurnal pendidikan seni, dan sumber-sumber dalam talian yang menyediakan idea-idea untuk aktiviti dan projek seni.

Kepentingan Pembelajaran Tahun 1 Melalui DKSP Pendidikan Seni Visual Tahun 1

Pembelajaran melalui Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Seni Visual Tahun 1 (DKSP) memberi pelbagai manfaat kepada pelajar. Antara kepentingan pembelajaran ini adalah:

 1. Pembangunan Holistik: Melalui pengajaran seni visual, pelajar dapat mengembangkan aspek-aspek kognitif, emosi, dan psikomotor mereka secara holistik.
 2. Peningkatan Kreativiti: Pelajaran seni visual memberi peluang kepada pelajar untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif, membantu mereka mengembangkan imaginasi dan inovasi.
 3. Peningkatan Kemahiran Sosial: Melalui kerja berkumpulan dan kolaboratif dalam projek seni, pelajar dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama.
 4. Penghargaan Terhadap Budaya dan Warisan: Pembelajaran seni visual juga membantu pelajar menghargai kepelbagaian budaya dan warisan seni yang ada di sekitar mereka.
 5. Peningkatan Estetika dan Kesedaran Seni: Pelajaran seni visual membantu memperkukuhkan kesedaran estetik pelajar dan meningkatkan kepekaan mereka terhadap keindahan dalam alam sekitar.

Dengan memahami tujuan, kaedah pengajaran, dan kepentingan pembelajaran Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 1, guru dapat merancang pengajaran yang lebih efektif dan memenuhi keperluan pelajar mereka dalam pembangunan seni dan kreativiti.