RPH Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ada Halangan dalam Aktiviti PdPc

Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ada Halangan dalam Aktiviti PdPc

149
Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ada Halangan dalam Aktiviti PdPc

Ada Halangan dalam Aktiviti PdPC Bukan Isu Baru!

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran dengan Pemikiran Kritis (PdPC) merupakan pendekatan yang memerlukan interaksi aktif antara guru dan murid, bertujuan untuk membina kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan analitikal dalam kalangan pelajar. Walaupun konsep ini dianggap penting dalam pembangunan pelajar, namun seringkali terdapat halangan yang boleh merintangi keberkesanan aktiviti PdPC di dalam bilik darjah.

Salah satu halangan yang kerap dihadapi ialah kurangnya sumber atau bahan bantu mengajar yang berkualiti dan relevan. Guru mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan topik pembelajaran, yang boleh mengurangkan keberkesanan aktiviti PdPC.

Selain itu, kekurangan sokongan atau latihan bagi guru dalam merancang dan melaksanakan aktiviti PdPC juga merupakan satu halangan yang penting. Guru yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mencukupi dalam merancang dan melaksanakan aktiviti PdPC mungkin akan menghadapi kesulitan untuk menjalankan proses pembelajaran dengan berkesan.

Masalah disiplin dalam bilik darjah juga boleh menjadi halangan utama dalam melaksanakan aktiviti PdPC. Kurangnya kawalan disiplin boleh mengganggu perjalanan sesi pembelajaran, mengakibatkan kurangnya perhatian dan keseronokan dari murid, dan akhirnya mengurangkan kesan aktiviti PdPC tersebut.

Selain itu, faktor-faktor seperti saiz kelas yang besar, kepelbagaian pelajar, dan tekanan masa juga boleh menjadi halangan dalam aktiviti PdPC. Guru mungkin menghadapi kesulitan untuk memberi perhatian yang mencukupi kepada setiap murid dalam kelas yang besar, sementara tekanan masa mungkin menghalang proses pembelajaran yang mendalam dan reflektif.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa walaupun terdapat halangan dalam aktiviti PdPC, namun dengan kesungguhan, kreativiti, dan sokongan yang mencukupi, halangan-halangan ini boleh diatasi. Guru perlu mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi mengatasi halangan-halangan tersebut, serta terus memperkasa diri melalui pembelajaran profesional dan perkongsian idea dengan rakan sejawat. Dengan cara ini, keberkesanan aktiviti PdPC dapat ditingkatkan, dan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkesan dapat diwujudkan bagi setiap pelajar.

Contoh Penulisan Refleksi RPH Jika Ada Halangan dalam Aktiviti PdPc

 1. “Walaupun usaha yang telah dilakukan, beberapa aspek dalam aktiviti P&P tidak mencapai standard yang diharapkan disebabkan oleh halangan luaran yang tidak dapat dielakkan.”
 2. “Beberapa ketidaksempurnaan dalam jalannya aktiviti P&P berlaku atas faktor-faktor luar kawalan, menyebabkan perlunya penyesuaian masa dan sumber.”
 3. “Keperluan untuk mengulang aktiviti P&P tertentu menjadi penting kerana beberapa murid tidak mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan pada sesi sebelumnya.”
 4. “Kami mengakui bahawa sesetengah aktiviti P&P perlu diulang semula bagi memastikan kesemua murid dapat memahami dan menguasai konsep yang diajar.”
 5. “Terdapat keperluan untuk memperbaiki pelaksanaan aktiviti P&P bagi mengatasi ketidaksempurnaan yang ditemui dalam mencapai objektif pembelajaran.”
 6. “Aktiviti P&P tidak mencapai tahap yang diharapkan disebabkan oleh beberapa faktor yang memerlukan penilaian semula dan penyesuaian bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran.”
 7. “Kami sedar bahawa sebahagian aktiviti P&P tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh faktor-faktor luar kawalan, yang memerlukan strategi yang lebih baik dalam perancangan masa dan sumber.”
 8. “Sebahagian aktiviti P&P memerlukan penekanan semula kerana beberapa murid tidak mencapai tahap pemahaman yang diingini.”
 9. “Perlunya langkah-langkah tambahan dalam pelaksanaan aktiviti P&P bagi menangani isu-isu yang muncul dan memastikan kesemua murid dapat mengikuti dengan baik.”
 10. “Dalam beberapa kes, aktiviti P&P perlu dijalankan semula untuk memastikan setiap murid dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep yang diajar.”
 11. “Aktiviti P&P tidak dapat berjalan dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan.”
 12. “Sebahagian aktiviti P&P perlu diulang semula kerana murid-murid tidak menguasai objektif pembelajaran.”