DSKP Penerangan & Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah Semakan 2017

Penerangan & Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah Semakan 2017

4
Penerangan & Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah Semakan 2017

Sejarah merupakan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang wajib dipelajari oleh semua murid dari Tahap II bermula dari Tahun 4 sehingga Tahun 6. Kurikulum ini bertujuan untuk memperkenalkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai serta semangat jati diri sebagai warganegara Malaysia.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR (Semakan 2017) bagi mata pelajaran Sejarah disusun berdasarkan kronologi yang membincangkan pengenalan tentang Sejarah Awal Negara, Kedaulatan Negara, dan Kemakmuran Negara Kita. Ini bertujuan untuk mendidik murid agar memahami latar belakang sejarah negara melalui perubahan dan kesinambungannya sehingga ke hari ini.

Bagi mata pelajaran Sejarah Tahun 6, Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah disusun sebagai rujukan dan panduan untuk meningkatkan pemahaman guru serta murid tentang pendidikan sejarah dengan tujuan mendidik generasi masa kini dan akan datang.

Dalam penyusunan DSKP KSSR (Semakan 2017) Sejarah Tahun 6, pemberian penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan secara jelas dalam penulisan Standard Prestasi (SP). Guru perlu menginterpretasi SP semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam bilik darjah dengan memberi penekanan kepada KBAT.

Penyusunan organisasi kandungan DSKP ini membantu guru dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan. Aktiviti yang dirancang perlu berpusatkan kepada murid, aktif, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam usaha melahirkan murid yang cintakan negara serta memiliki minat yang mendalam terhadap mata pelajaran Sejarah. Guru juga digalakkan menggunakan kreativiti dalam pemilihan, penyusunan, pengolahan, dan pelbagai aktiviti mengikut kesesuaian murid.

Guru diharapkan dapat menghayati dan melaksanakan hasrat yang terkandung dalam kurikulum Sejarah KSSR (Semakan 2017) agar matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pentaksiran KSSR bagi mata pelajaran Sejarah bertujuan sebagai alat penilaian untuk menilai Tahap Penguasaan (TP) dan perkembangan murid dalam memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran, dan pengamalan nilai yang dipelajari semasa di sekolah.

Kenapa Para Guru Perlu Jelas & Ikuti Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah Ini?

Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah

Para guru perlu jelas dan mengikuti Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terbaru bagi mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 kerana beberapa sebab berikut:

Kesesuaian dengan Kurikulum Terkini:

  • DSKP terbaru menggambarkan perubahan terkini dalam kurikulum pendidikan. Dengan mengikuti DSKP ini, guru dapat memastikan pengajaran dan pembelajaran mereka selari dengan kurikulum terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

  Pemahaman yang Lebih Baik Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah:

   • DSKP KSSR Semakan 2017 memberi panduan yang jelas tentang apa yang perlu diajar dan dipelajari dalam mata pelajaran Sejarah. Guru yang memahami dengan jelas DSKP ini dapat menyusun pengajaran dengan lebih teratur dan berkesan.

   Penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT):

    • DSKP terbaru menekankan pentingnya Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Guru perlu memahami dengan jelas bagaimana menterjemahkan KBAT ke dalam aktiviti pengajaran mereka untuk memastikan pembelajaran yang efektif.

    Meningkatkan Kualiti Pengajaran:

     • Dengan mengikuti DSKP terbaru, guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Mereka dapat menyusun aktiviti pembelajaran yang lebih relevan dan berkesan untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap mata pelajaran Sejarah.

     Mempersiapkan Murid dengan Lebih Baik:

      • DSKP KSSR Semakan 2017 direka untuk mempersiapkan murid dengan lebih baik untuk dunia sejarah yang kompleks. Dengan mengikuti DSKP ini, guru dapat memastikan bahawa murid mereka memperoleh pengetahuan, kemahiran, dan pemahaman nilai yang diperlukan.

      Penilaian yang Berkesan:

       • DSKP juga merangkumi garis panduan untuk pentaksiran. Dengan mengikuti DSKP terbaru, guru dapat menilai murid secara berkesan dan objektif, memastikan bahawa mereka mencapai tahap penguasaan yang dikehendaki.
       Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah

       Pemantauan dan Penyelarasan:

        • Dengan mengikuti DSKP terbaru, guru dapat memastikan pemantauan dan penyelarasan yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah di peringkat sekolah.

        Jelasnya, guru perlu mengikuti Pendahuluan DSKP KSSR Sejarah ini kerana ia membantu memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, sesuai dengan keperluan kurikulum semasa dan menyediakan murid untuk menjadi warganegara yang berpengetahuan dan berfikiran kritis.