RPH Download RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6 PDF

Download RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6 PDF

512
RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6

Download RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6 PDF. Pendidikan Jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Ia memberikan pelbagai manfaat kepada pelajar dalam aspek kesihatan fizikal, mental, dan sosial. Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pendidikan Jasmani untuk tahun 6, pelbagai aktiviti dan pembelajaran dijalankan untuk memastikan pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna.

Kelas tahun 6 merupakan fasa penting dalam perkembangan pelajar. Pendidikan Jasmani memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkan kemahiran motor halus dan kasar, serta meningkatkan daya tahan fizikal. Dengan pendekatan yang holistik, RPH ini direka khas untuk memastikan pelajar dapat menghayati nilai-nilai penting seperti kerjasama, kebertanggungjawaban, dan disiplin melalui aktiviti sukan dan permainan yang dirancang.

Berkenaan RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pelaksanaan Tahunan (RPT) bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 pada tahun 2024 telah disediakan dan disusun dengan cemerlang oleh Cikgu Gorgeousz. RPH ini disiapkan dengan penuh keboleheditan, membolehkan guru untuk menyesuaikannya mengikut keperluan masing-masing. Keseluruhan RPH disusun dengan lengkap, termasuk dengan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK 21), yang merupakan aspek penting dalam pendidikan kontemporari.

RPT yang disediakan juga mengambil pendekatan berteraskan tema, membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi pelajar. Dalam RPT tersebut, terdapat strategi dan aktiviti yang berkaitan dengan pendekatan berteraskan tema, menjadikan proses pembelajaran lebih terarah dan bersepadu. Aktiviti-aktiviti yang disusun meliputi tempoh pembelajaran sehingga 39 minggu, memberikan ruang yang mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran yang holistik.

Selain itu, RPH dan RPT ini telah disusun mengikut panduan dan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), memastikan keselarasan dan kesahihan dalam konteks kurikulum negara. RPH merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta buku teks terkini, memastikan bahawa pembelajaran berada dalam konteks yang relevan dan berkualiti.

RPH dan RPT ini juga mengandungi elemen-elemen Sekolahku Sejahtera, yang menekankan aspek kesejahteraan pelajar dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Selain itu, terdapat penekanan pada aktiviti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan PAK21 dalam penyusunan aktiviti, memastikan pembelajaran berfokus kepada pembangunan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Dapatkan RPH Pendidikan Jasmani Tahun 6

TAHUNDOWNLOAD
2024-2025RPH DAN RPT SK 2024 – PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6
RPH PJ Tahun 6 Terbaru

List Pautan RPH Tahun 6

HIMPUNANLIST LINK
B. MELAYUDOWNLOAD PDF
B. INGGERISDOWNLOAD PDF
MATHSDOWNLOAD PDF
SAINSDOWNLOAD PDF
P. ISLAMDOWNLOAD PDF
P. MORALDOWNLOAD PDF
P.KESIHATANDOWNLOAD PDF
P.JASMANIDOWNLOAD PDF
P. SENI VISUALDOWNLOAD PDF
SEJARAHDOWNLOAD PDF
REKA BENTUK TEKNOLOGIDOWNLOAD PDF
MUZIKDOWNLOAD PDF

Gabungan RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 1 – Tahun 6

DARJAHLIST LINK
TAHUN 1DOWNLOAD PDF
TAHUN 2DOWNLOAD PDF
TAHUN 3DOWNLOAD PDF
TAHUN 4DOWNLOAD PDF
TAHUN 5DOWNLOAD PDF
TAHUN 6DOWNLOAD PDF

Kenapa Guru Wajib Siapkan RPH untuk Subjek Pendidikan Jasmani di Sekolah Rendah?

Pendidikan jasmani merupakan sebahagian penting dalam kurikulum sekolah rendah yang bertujuan untuk memperkasakan fizikal dan mental pelajar. Dalam usaha menyediakan pengalaman pembelajaran yang berkualiti, guru perlu menyiapkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan teliti. Berikut adalah beberapa sebab mengapa guru wajib siapkan RPH untuk subjek pendidikan jasmani di sekolah rendah:

  1. Penyediaan Struktur Pembelajaran: RPH membantu dalam menyusun struktur pembelajaran yang teratur dan sistematik. Dengan merancang aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan, guru dapat memastikan bahawa setiap aspek pembelajaran seperti pemanasan, aktiviti utama, dan penyejukan dilaksanakan secara berkesan.
  2. Penekanan kepada Objektif Pembelajaran: Setiap RPH perlu menyatakan objektif pembelajaran dengan jelas. Menurut Ahmad & Abdul Rahman (2018), “Penekanan kepada objektif pembelajaran dalam RPH membantu guru untuk menumpukan usaha ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan.” Dengan demikian, guru dapat memastikan bahawa setiap aktiviti yang dirancang bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang spesifik.
  3. Keselamatan dan Kesejahteraan Pelajar: RPH juga memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar semasa pembelajaran jasmani. Dengan menyediakan perancangan yang teliti, guru dapat mengenalpasti risiko dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya, seperti menyediakan peralatan keselamatan dan mengawal kawasan pembelajaran.
  4. Pengintegrasian Nilai-Nilai Pendidikan: Melalui RPH, guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan seperti kerjasama, tanggungjawab, dan kecergasan dalam aktiviti pembelajaran. Dengan menyusun aktiviti yang menekankan nilai-nilai tersebut, guru dapat membentuk pelajar yang holistik dan berintegriti.

Oleh itu, adalah penting bagi guru pendidikan jasmani di sekolah rendah untuk menyediakan RPH dengan teliti. Dengan memastikan struktur pembelajaran yang tersusun, penekanan kepada objektif pembelajaran, keselamatan pelajar, dan pengintegrasian nilai-nilai pendidikan, guru dapat memastikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkesan bagi pelajar mereka.