REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sains SK Darjah 1 hingga 6

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sains SK Darjah 1 hingga 6

291
Rekod PBD Sains

Dalam era digital yang semakin canggih, penggunaan borang jajaran atau perekodan PBD dalam pembelajaran menjadi semakin penting. Rekod PBD Sains adalah salah satu darinya. Borang Perekodan Kemajuan Murid Sains SK Tahap 1 hingga 6 yang disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping memainkan peranan penting dalam proses Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi subjek Sains.

Borang Perekodan Kemajuan ini adalah alat yang digunakan untuk merekod kemajuan setiap murid dalam pembelajaran Sains. Ia tidak hanya berfungsi sebagai bukti kemajuan murid, tetapi juga menjadi panduan bagi guru dalam merancang pengajaran yang lebih berkesan. Borang ini perlu dipamerkan semasa sesi pemantauan, membolehkan pentadbir sekolah dan pihak berkepentingan lain melihat secara langsung pencapaian murid dalam mata pelajaran Sains.

Selain itu, borang ini juga termasuk Dokumen Penjajaran Kurikulum 3.0 serta Garis Panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mencakupi Program Pembelajaran Jarak Jauh (DLP). Dengan disertakan dalam format Word yang boleh diedit, borang ini memudahkan guru untuk membuat penyesuaian mengikut keperluan kelas dan murid.

Dengan adanya borang Perekodan Kemajuan Murid Sains, proses PBD dalam mata pelajaran Sains di sekolah rendah menjadi lebih teratur dan telus. Ini membantu guru dalam menilai dan merancang pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan serta kemampuan setiap murid, sehingga mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

Ok jika anda berminat untuk dapatkan borang perekodan kemajuan murid subjek Sains ini, anda boleh dapatkan di butang di bawah ya.

Bagaimana PBD Subjek Sains Dilakukan di Sekolah Rendah

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge.”
Carl Sagan

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Khususnya dalam subjek Sains, PBD memainkan peranan yang signifikan dalam menilai pemahaman dan kemahiran pelajar terhadap konsep sains. Dengan menggunakan kaedah dan pendekatan yang sesuai, PBD subjek Sains membolehkan guru untuk memahami pencapaian murid serta memberi maklum balas yang berkesan untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam karangan ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam bagaimana PBD subjek Sains dijalankan di sekolah rendah.

Pelaksanaan & Rekod PBD Sains

 1. Ujian Tertulis:
  Ujian tertulis adalah salah satu kaedah yang lazim digunakan dalam PBD subjek Sains. Soalan-soalan ujian ini direka untuk menguji pemahaman murid terhadap konsep sains serta kemahiran mereka dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi yang berbeza.
 2. Ujian Amali:
  Selain ujian tertulis, ujian amali juga penting dalam PBD subjek Sains. Ini melibatkan pelaksanaan eksperimen, praktikal, atau aktiviti amali lain yang memerlukan murid untuk mengamalkan konsep sains dalam konteks sebenar.
 3. Projek Sains:
  Projek sains merupakan cara yang berkesan untuk menilai pemahaman dan kemahiran murid dalam subjek Sains. Murid diberi peluang untuk menyelidik, merancang, dan melaksanakan projek-projek sains yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.
 4. Penilaian Berterusan:
  Penilaian berterusan dilakukan sepanjang pengajaran dan pembelajaran subjek Sains. Ini melibatkan penilaian terhadap prestasi murid dalam aktiviti harian seperti tugasan kelas, latihan soal selidik, dan pemerhatian guru terhadap kemajuan murid.
 5. Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya:
  Murid juga diberi peluang untuk melakukan penilaian kendiri dan rakan sebaya terhadap projek-projek sains atau prestasi mereka dalam aktiviti Sains lain. Ini membantu mereka untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka sendiri serta memperbaiki pencapaian mereka melalui proses pembelajaran.

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemahaman terhadap subjek Sains adalah penting untuk mempersiapkan generasi akan datang dalam menghadapi cabaran-cabaran global. Melalui pelaksanaan yang teliti dan efektif, PBD subjek Sains di sekolah rendah memberikan landasan yang kukuh bagi pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Dengan adanya PBD yang baik, guru dapat memberikan sokongan yang berterusan kepada murid untuk memastikan mereka mencapai kecemerlangan dalam subjek Sains serta membentuk pemikiran saintifik yang kreatif dan kritis.