RPH Download RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1 Khas untuk Guru

Download RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1 Khas untuk Guru

535
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1

Boleh dapatkan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1. Pendidikan moral merupakan aspek penting dalam pembangunan insan yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Dalam mata pelajaran ini, pelajar diajar untuk memahami nilai-nilai moral yang mendasari sikap dan tingkah laku manusia. Pendidikan moral Tingkatan 1 bertujuan untuk membina asas moral yang kukuh dalam diri pelajar pada peringkat awal pembelajaran. Dengan memahami nilai-nilai moral, pelajar diharapkan dapat menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, berhemah tinggi, serta peka terhadap keperluan dan kepentingan orang lain.

Pembelajaran pendidikan moral di Tingkatan 1 juga bertujuan untuk membentuk identiti moral pelajar sejak usia muda. Melalui penekanan kepada nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan, dan sikap bertimbangrasa, pelajar diajar untuk menyedari pentingnya menjalani hidup dengan penuh integriti. Ini adalah langkah penting dalam membentuk personaliti pelajar agar menjadi individu yang baik dan beretika dalam masyarakat.

Maklumat RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pendidikan Moral Tingkatan 1 KSSM yang disiapkan oleh Cikgu Safa adalah sebuah sumber yang sangat bernilai dan relevan dalam konteks kurikulum standard Sekolah Menengah (KSSM). Disediakan dengan teliti, ia memenuhi keperluan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Modul ini disusun dalam format Word yang boleh diedit, memudahkan guru untuk menyesuaikannya dengan keperluan kelas masing-masing.

RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1

Huraian RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1 oleh Cikgu Safa

RPH yang disiapkan mencakupi tema dan tajuk-tajuk yang penting dalam pendidikan moral, merangkumi aspek-aspek seperti Pengenalan Moral, Diri, Keluarga, dan Persahabatan, Hubungan Antara Diri, Komuniti, dan Masyarakat, serta Moral, Peraturan, dan Undang-undang. Dengan penyusunan yang lengkap setahun penuh, ia memberikan garis panduan yang jelas kepada guru dalam perancangan pengajaran mereka.

Setiap unit RPH dilengkapi dengan senarai kandungan yang terperinci, termasuk standard kandungan dan pembelajaran, objektif pembelajaran yang jelas, serta kriteria kejayaan yang boleh diukur. Aktiviti yang disediakan sangat beragam, termasuk aktiviti lengkap dan pilihan aktiviti, serta strategi pengajaran seperti PAK-21 dan kemahiran berfikir yang diterangkan dengan terperinci. Tambahan pula, terdapat bahan bantu mengajar yang berkualiti, elemen merentas kurikulum, dan penekanan pada pembentukan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar.

Selain itu, RPH ini turut menyediakan garis panduan pentaksiran yang lengkap, termasuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Pendekatan pembelajaran yang berbeza seperti pembelajaran masteri dan pembelajaran koperatif turut diberi penekanan, memberikan peluang kepada pelajar untuk berkembang secara holistik.

Bahan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1

TAHUNRPH Pendidikan Moral Tingkatan 1
2023-2024RPH – PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 KSSM
2024-2025Download Now (Sedang Dikemaskini)

Senarai Semua RPH Tingkatan 1

SENARAIPAUTAN
B. MELAYUDAPATKAN DISINI
B. INGGERISDAPATKAN DISINI
MATEMATIKDAPATKAN DISINI
PENDIDIKAN MORALDAPATKAN DISINI
GEOGRAFIDAPATKAN DISINI
SEJARAHDAPATKAN DISINI
SAINSDAPATKAN DISINI
P. SENI VISUALDAPATKAN DISINI
PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANDAPATKAN DISINI
REKA BENTUK TEKNOLOGIDAPATKAN DISINI

Gabungan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 1 – Tingkatan 5

TINGKATANLINK
FORM 1GET NOW
FORM 2GET NOW
FORM 3GET NOW
FORM 4GET NOW
FORM 5GET NOW

Cara Membantu Murid Menguasai Subjek Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah aspek penting dalam pembangunan individu yang beretika dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Bagi sebahagian pelajar, memahami dan menguasai subjek pendidikan moral mungkin menjadi cabaran tersendiri. Oleh itu, penting bagi pendidik untuk memahami strategi yang berkesan dalam membantu murid menguasai subjek ini. Dalam artikel ini, kami akan menghuraikan beberapa cara yang dapat membantu pendidik dalam usaha meningkatkan pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap pendidikan moral.

 1. Penggunaan Pendekatan Bersepadu
  Pendekatan bersepadu yang merangkumi pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, dan pengalaman langsung adalah penting dalam pengajaran pendidikan moral. Menurut Ahmad Ibrahim (2018), seorang pendidik harus memperkenalkan pelbagai aktiviti yang merangsang pemikiran kritis dan reflektif murid terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian.
 2. Integrasi Dalam Pelbagai Mata Pelajaran
  Pengintegrasian nilai-nilai moral dalam pelbagai mata pelajaran juga merupakan strategi yang berkesan. Seperti yang disebutkan oleh Faridah Hanim (2020), guru perlu mencari peluang untuk menyelitkan nilai-nilai moral dalam konteks pembelajaran yang berbeza agar murid dapat melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.
 3. Penggunaan Kajian Kes dan Cerita Moralis
  Penggunaan kajian kes dan cerita moralis dapat memberikan contoh yang konkrit dan relevan bagi murid. Menurut Khadijah Hassan (2019), cerita-cerita moralis yang mengisahkan situasi-situasi kehidupan sebenar dapat membantu murid memahami implikasi dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
 4. Penekanan Terhadap Pembangunan Karakter
  Pendidikan moral juga melibatkan pembangunan karakter yang kukuh. Berdasarkan kajian oleh Lee Meng Chai (2021), pendidik perlu memberi penekanan kepada pembangunan aspek-aspek seperti integriti, kesopanan, dan tanggungjawab dalam diri murid melalui aktiviti kokurikulum dan pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah.
 5. Kerjasama Dengan Ibubapa dan Masyarakat
  Kerjasama dengan ibubapa dan masyarakat juga penting dalam memperkukuhkan pendidikan moral. Seperti yang dicadangkan oleh Ramli Abdul Rahman (2017), melibatkan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti pendidikan moral dapat memperluas pengaruh positif yang diperoleh oleh murid di luar persekitaran sekolah.

Dalam kesimpulannya, membantu murid menguasai subjek pendidikan moral memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Guru perlu memastikan bahawa pengajaran pendidikan moral tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga direalisasikan melalui pengalaman dan nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan seharian murid. Dengan pendekatan yang sesuai dan kerjasama semua pihak, pembangunan individu yang beretika dan bertanggungjawab dapat dicapai melalui pendidikan moral yang efektif.