RPH Download RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4 Terkini

Download RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4 Terkini

235
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4

Download RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4. Pendidikan Islam merupakan asas yang penting dalam pembentukan insan yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Melalui mata pelajaran Tasawwur Islam, pelajar diberi peluang untuk memahami nilai-nilai serta prinsip-prinsip asas dalam agama Islam. Khususnya dalam Tingkatan 4, pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertumpu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalat dalam kehidupan seharian.

Tasawwur Islam pada peringkat ini bertujuan untuk menyemai keinsafan dan kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Dengan menyelami kandungan pembelajaran ini, pelajar diharapkan dapat membentuk sikap yang bermoral tinggi, berakhlak mulia, serta mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap tindakan dan interaksi mereka.

Berkenaan RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) bagi mata pelajaran Tasawur Islam Tingkatan 4 tahun 2024 ini telah disiapkan dan disusun oleh Cikgu Gorgeousz. Kedua-duanya disusun dengan teliti untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4

Ulasan RPH Tassawwur Islam Tingkatan 4 oleh Cikgu Abdul

RPH yang disediakan adalah sepenuhnya boleh diedit, membolehkan guru untuk menyesuaikannya dengan keperluan dan konteks masing-masing. Ia lengkap dengan Pengetahuan Asas (PAK 21) untuk memastikan pengajaran berorientasikan kepada pembangunan pelajar secara holistik.

RPT pula menyediakan pendekatan bertema yang memudahkan guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan bertema ini membolehkan pengintegrasian pelbagai strategi dan aktiviti yang relevan dengan topik yang dibincangkan.

Selain itu, terdapat strategi dan aktiviti yang disusun mengikut pendekatan bertema, memastikan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan menyeronokkan. Aktiviti yang disusun dirangka sehingga 42 minggu, memastikan perlaksanaan pengajaran merentasi kesemua silibus dengan efisien.

Download RPH Tasawwur Islam tingkatan 4

TahunRPH Tasawwur Islam Tingkatan 4
2024-2025RPH DAN RPT SMK 2024 – TASAWUR ISLAM TINGKATAN 4

Himpunan Semua RPH Tingkatan 4

RPHLINK
B. MELAYUDapatkan Segera
B. INGGERISDapatkan Segera
BIOLOGIDapatkan Segera
FIZIKDapatkan Segera
ADD MATHSDapatkan Segera
MATHSDapatkan Segera
SAINSDapatkan Segera
SEJARAHDapatkan Segera
KIMIADapatkan Segera
P. MORALDapatkan Segera
P.JASMANI P.KESIHATANDapatkan Segera
P. SENI VISUALDapatkan Segera
TASAWWUR ISLAMDapatkan Segera
GEOGRAFIDapatkan Segera
REKA BENTUK TEKNOLOGIDapatkan Segera

Download RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4 – Tingkatan 5

FormPautan
FORM 4Dapatkan Segera
FORM 5Dapatkan Segera

Kenapa Subjek Tasawwur Islam Penting dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam membentuk akhlak, pemikiran, dan identiti seseorang. Dalam konteks Malaysia yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam, subjek Tasawwur Islam memainkan peranan yang penting dalam merangka pendidikan yang holistik. Tasawwur Islam bukan sekadar subjek tambahan, tetapi ia merupakan asas yang membentuk aspek spiritual, moral, dan intelektual pelajar. Dalam artikel ini, akan diperincikan mengapa subjek Tasawwur Islam sangat penting dalam sistem pendidikan negara.

  1. Penguatan Asas Keimanan dan Akidah

Subjek Tasawwur Islam memberikan landasan yang kukuh dalam memperkukuhkan asas keimanan dan akidah pelajar. Profesor Dr. Muhammad Abdul Rauf, dalam kajiannya, menekankan bahawa “penguasaan asas keimanan dan akidah merupakan langkah awal yang penting dalam pembentukan insan yang beriman dan bertaqwa.” Melalui pemahaman konsep-konsep asas seperti tauhid, risalah, dan akhirat, pelajar dapat memperkuatkan kepercayaan mereka kepada ajaran Islam.

  1. Pembentukan Kesedaran Moral dan Etika

Tasawwur Islam juga membantu dalam pembentukan kesedaran moral dan etika dalam kalangan pelajar. Ustazah Fatimah Ahmad menyatakan, “subjek ini memperkenalkan nilai-nilai moral Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang.” Dengan memahami nilai-nilai ini, pelajar dapat mempraktikkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian, membentuk individu yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

  1. Pemahaman Terhadap Identiti dan Kepelbagaian Budaya Islam

Pentingnya subjek Tasawwur Islam juga tercermin dalam pemahaman terhadap identiti dan kepelbagaian budaya Islam. Dr. Nurul Huda Ibrahim menjelaskan, “melalui pengajaran subjek ini, pelajar dapat memahami warisan budaya Islam dari pelbagai aspek seperti seni bina, kesusasteraan, dan adat resam.” Hal ini membantu dalam memupuk rasa cinta dan kesedaran terhadap warisan budaya Islam, serta menghormati kepelbagaian dalam masyarakat.

Dalam kesimpulannya, subjek Tasawwur Islam adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pendidikan negara. Ia bukan sekadar subjek akademik, tetapi ia merupakan wahana untuk membentuk individu yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan beridentiti Islam. Oleh itu, penekanan dan pemantapan terhadap subjek ini adalah penting bagi membentuk generasi muda yang berintegriti dan berdaya saing dalam era globalisasi yang mencabar.